Ronald heeft zich hier hard voor gemaakt, hij deelt graag het goede nieuws.

Hoogkarspel heeft al vele jaren een groot aantal biljartverenigingen in het dorp met momenteel een gezamenlijk ledenbestand van ruim 80 leden. Tot 2022 waren deze verenigingen gehuisvest in het toenmalige Water en Vuurhuis. 

Door nieuwbouwplannen van de gemeente moest het Water en Vuurhuis gesloopt worden en werd er naar nieuwe huisvesting voor de biljartverenigingen gezocht. Een nieuwe locatie vinden was niet eenvoudig en uiteindelijk werd plek voor de verenigingen gevonden in het sportcafé van Sporthal de Sluis.

Al snel bleek dat de beschikbare ruimte in het sportcafé voor de verenigingen onvoldoende was en werd de toenmalige wethouder gevraagd hier iets aan te doen. 

De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren en werd geadviseerd het sportcafé te verbouwen. Daarna werd het stil bij de gemeente en bleef het plan op de plank. 

Vorig jaar zomer werd ik gebeld door een bezorgd lid van een van de biljartverenigingen die mij attendeerde op het bijna in vergetelheid geraakte plan voor de verbouwing van het sportcafé.

Ik heb meteen contact opgenomen met de wethouder om opheldering te vragen omtrent dit plan. Na meerdere mondelinge en schriftelijke vragen van onze partij is het plan uiteindelijk op de raadsagenda gezet met als resultaat een positief raadsvoorstel van wethouder Visser Botman.

Afgelopen maandag werd het voorstel in de gemeenteraad van Drechterland behandeld en unaniem aangenomen. Het sportcafé zal verbouwd gaan worden na in goed overleg te zijn gegaan met de beheerders van de sporthal. Hierdoor krijgen de verenigingen de gewenste speelruimte.

De verbouwing van het sportcafé zal op korte termijn worden uitgevoerd en de verwachting is dat de verbouwing medio 2023 gereed zal zijn.

Wij wensen de biljartverenigingen nog vele jaren speelplezier in hun vernieuwde onderkomen.

Één van de kerntaken van gemeenten is het verstrekken van vergunningen. Veel ondernemers en particulieren krijgen te maken met het aanvragen van een vergunning.

Enkele voorbeelden van vergunningen zijn:

 • omgevingsvergunning
 • bouwvergunning
 • gebruikersvergunning
 • hinderwetvergunning
 • horecavergunning
 • kapvergunning
 • milieuvergunning
 • parkeervergunning

Sommige vergunningen zijn simpel aan te vragen maarbij de complexere aanvragen krijgt men vaak te maken met tijd- en kostenrovende aanvraagprocedures waarbij men regelmatig geconfronteerd wordt met een afwijzing van een vergunningsaanvraag. Bij veel bedrijven en particulieren ontbreekt vaak de benodigde kennis om bij complexere aanvraagprocedures deze juist aan te leveren bij de gemeente. Dit heeft vaak tot gevolg dat de aanvraag wordt afgewezen, wat leidt tot frustratie en hogere kosten voor de aanvrager. Daar is een oplossing voor in de vorm van een vergunningenmanager. Deze is bekend met alle procedures voor het aanvragen van een vergunning waardoor de aanvraag veelal in één keer zal worden goedgekeurd.

Wat is een vergunning

Een vergunning of ontheffing is een officiële (noodzakelijke) toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren. De wet kan bepalen dat iets verboden is zonder vergunning. De wet kan ook bepalen dat iets verboden is, met de mogelijkheid om een ontheffing van dat verbod te krijgen. In veel gevallen was vóór invoering van een vergunningenstelsel de activiteit zonder vergunning toegestaan. In sommige gevallen was de activiteit eerst helemaal verboden. Als de overheid een vergunning verleent wil dat niet zeggen dat de overheid de activiteit positief waardeert.

Wat doet een vergunningenmanager

Wat doet een vergunningenmanager zoal de hele dag?  Vaak wordt gedacht dat vergunningenmanagers inventariseren welke vergunningen nodig zijn en die vergunningen vervolgens aanvragen. Dat antwoord klopt, maar beslaat hooguit de helft van het werk van vergunningenmanagers.

Juridisch én technisch

Als rode draad door al het werk van vergunningenmanager loopt de rol als vertaler tussen de technische insteek binnen het projectteam en het juridische werkkader van het bevoegd gezag. De vergunningenmanager kan als geen ander rekening houden met de vragen vanuit het bevoegd gezag. Tegelijkertijd snapt een vergunningenmanager wat en waarom er allemaal moet gebeuren binnen het project.  Het is daarom ook goed als vergunningenmanagers actief iedereen binnen het projectteam inzicht  geven in de normen waar ze zich aan moeten houden tijdens hun werk en waarom die regels er zijn. Bijvoorbeeld door hier regelmatig lunchpraatjes over te houden.

Administratie en instrumentarium

Onder de administratieve taken vallen zowel het vastleggen van de manier waarop de vergunningenmanager het werk  in een specifiek project organiseert, inclusief het vastleggen van de bevoegdheden, als het registreren van alle overleggen, informatie en correspondentie die bij een vergunningtraject horen. Die twee soorten administratie vormen samen gemiddeld zo’n 15 procent van het werk als vergunningenmanager.

Om alle verschillende werkzaamheden goed te kunnen doen en het overzicht te behouden, moet de

Vergunningenmanager over het juiste instrumentarium beschikken. Er gaat daarom ook zo’n 10 procent van de tijd zitten in het beheren van je instrumentarium. Dat  instrumentarium heeft grofweg twee taken:

 • het bewaken van de procedures
 • en het geordend toegankelijk maken van alle documenten voor iedereen.

Het is daarbij van belang om helemaal in het begin van het project te kijken hoe er gewerkt gaat worden.

Communicatie

De interne communicatie binnen het projectteam is dé bron van informatie over inhoud en voortgang van het project. Via de interne communicatie houdt de vergunnningenmanager  de vinger aan de pols binnen de eigen organisatie. Dit is ook de manier waarop om aan alle technische inhoudelijke gegevens te komen die nodig is voor de indieningsvereisten, evenals de planning en voortgang van ieders werkzaamheden. Via de interne communicatie blijft de vergunningenmanager op de hoogte van de actuele stand van zaken en wordt bovendien g voorlichting gegeven aan het projectteam. Het is niet gek om daar gemiddeld bijna een dag per week mee bezig te zijn, oftewel 15 procent.

De belangrijkste externe gesprekspartner van vergunningenmanagers is het bevoegd gezag. Daar ben je immers van afhankelijk om de benodigde toestemmingen te krijgen. Als we het over ‘het bevoegd gezag’ hebben, klinkt het als één duidelijk aanspreekpunt. In de praktijk blijken dat echter vaak een of meer veelkoppige monsters te zijn. Gemiddeld besteedt een vergunningenmanager daardoor zo’n 10 procent van de werktijd aan deze externe communicatie.

Procedureel en juridisch

De hoofdmoot van het werk van een vergunningenmanager – grofweg 40 procent – bestaat uit de procedurele taken. Men denkt dan vaak aan de vergunningeninventarisatie, maar naarmate de omvang van het project toeneemt kost die relatief gezien  steeds minder tijd. De vergunningeninventarisatie is wel altijd de start van de procedurele werkzaamheden. Wanneer duidelijk is welke vergunningsplichten van toepassing zijn op het project en wat de totale lijst aan indieningvereisten is, gaat de vergunningenmanager de benodigde documenten verzamelen. Daarna begint de volgende fase van de procedurele taken van een vergunningenmanager: het bewaken van de procedures. Zodra de vergunning verleend is, is de buit binnen. Dat betekent alleen wederom niet dat de vergunningenmanager qua procedurele taken rustig achterover kan gaan leunen. De buit moet namelijk eerst nog goed geregistreerd en op het juiste moment verdeeld worden. Een definitieve vergunning is namelijk nog niet onherroepelijk en dus eigenlijk nog niet echt definitief. De juridische taken van vergunningenmanagers vallen uiteen in twee categorieën: reactief en preventief. De reactieve juridische taken zijn redelijk voor de hand liggend: het indienen van en reageren op zienswijzen, bezwaren en beroepen ten aanzien van de vergunningaanvragen voor het project. De preventieve juridische taken (advies aan de projectmedewerkers en projectdirectie) kunnen makkelijk vergeten worden, terwijl ze wel heel belangrijk zijn. Ook al is een vergunningenmanager gemiddeld maar 10 procent van de tijd kwijt aan juridische taken, ze kunnen een project wel maken of breken. Zelfs als een vergunning volledig terecht verleend is en dus in stand blijft bij de rechter, kan een procederende actiegroep makkelijk voor jaren vertraging van het gehele project zorgen.

Wilt u meer informatie over de vergunningenmanager kijk dan op onderstaande link:
https://permiso.nl


Vergoeding voor tandheelkundige zorg moet weer terug in het basispakket van de zorgverzekering.

Er zijn in Nederland anderhalf miljoen volwassenen die vanwege geldgebrek niet, of te weinig, naar tandarts of mondhygiënist gaan.

De medische mensenrechtenorganisatie Dokters van de Wereld maakt zich grote zorgen over het aantal Nederlanders die minder naar de tandarts gaat, omdat ze niet zijn verzekerd. Daar moet verandering in komen, vinden zij. Een petitie om de mondzorg weer terug in het basispakket te krijgen, is bijna 75.000 keer ondertekend.

Sinds de tandartszorg in 2006 uit het basispakket is verdwenen, hoor je regelmatig de discussie of die terug moet komen in de verplichte basisverzekering. De reden waarom dat tot op heden niet gebeurt: te duur.

Maar volgens Dokters van de Wereld kost het de samenleving uiteindelijk juist meer geld, omdat mensen bij het mijden van de tandarts andere problemen krijgen. “Mensen krijgen trombose of nieren gaan kapot door grote hoeveelheden pijnstillers. Ook worden mensen ontslagen omdat ze niet meer toonbaar zijn, of zitten ze in de schuldhulpverlening of krijgen ze een uitkering”, zegt een woordvoerder.

Mensen die weinig geld hebben, mijden mondzorg. Het bizarre is dat bij een oorontsteking mensen meteen gratis worden geholpen en bij een verrotte kies niet. “Daarom laten mensen met weinig geld liever een kies trekken voor 42 euro dan een wortelkanaalbehandeling van 400 tot 500 euro uitvoeren.”

Sinds corona is de situatie verergerd: veel Nederlanders zijn tijdens de coronacrisis niet naar de tandarts gegaan. Aan de andere kant zijn we juist meer gaan snoepen en vliegen de coronakilo’s eraan. Dat heeft de nodige gevolgen voor het gebit, stelt het KMNT, de beroepsorganisatie voor tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen.

Regelingen medische kosten voor mensen met een laag inkomen

Heeft u een laag inkomen dan kunt gebruik maken van bijzondere bijstand en een noodfonds

Ook kunt u via de gemeente een goedkopere collectieve zorgverzekering afsluiten.

Voor de voorwaarden en informatie verwijs ik u graag naar onderstaande link van de gemeente Drechterland

https://openpdc.enkhuizen.nl/wp-content/uploads/sites/2/2022/03/Folder-Minimaregelingen-Drechterland-2022-april.pdf

Collectieve zorgverzekering

Als u een laag inkomen heeft kunt u een zorgverzekering krijgen met korting.
U heeft de keuze uit twee zorgverzekeringen van Univé. Het pakket ‘Compact’
en het pakket ‘Compleet’. Om deze zorgverzekering te kunnen krijgen mag uw
inkomen niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Via Univé krijgt u
korting op uw zorgpremie. Ook ontvangt u € 10,00 premiekorting per maand
op het pakket Compleet.
Meer informatie vindt u op de website : www.gezondverzekerd.nl.

 U kunt zich daar ook aanmelden voor deze verzekering.
Gemeente compact verzekering vergoed 100% tot €250 en het gemeente compleet vergoed 100% tot €500 voor tandarts en mondhygienist bij elkaar.

Noodfonds tandartskosten

In Nederland bestaan verschillende lokale noodfondsen waar aanspraak op kan worden gemaakt op het moment dat mensen zich in een nijpende financiële noodsituatie bevinden. Het gaat om mensen met financiële en mogelijk sociale problemen waar geen alternatieve middelen meer voor beschikbaar zijn. Hulp wordt onder meer verleend in de vorm van een financiële bijdrage om te kunnen voorzien in noodzakelijke eerste levensbehoeften, bij schuldproblematiek, dreigende huisuitzettingen en eventuele noodzakelijke zorguitgaven. Ook voor tandartskosten kunnen deze noodfondsen worden aangeschreven, de mogelijkheden hiertoe staan in dit artikel centraal.

Wie komt er in aanmerking voor het noodfonds?

In aanmerking voor het fonds komen diverse kwetsbare groepen uit de samenleving die in een acute financiële noodsituatie verkeren. Hierbij kan gedacht worden aan gezinnen of alleenstaanden, ouderen of psychiatrische patiënten met schuldproblemen, al dan niet in combinatie met sociale problematiek. Onverwachte hoge uitgaven of gewoonweg grote uitgaven kunnen voor deze groepen een strop zijn. Ook kan de hulp gericht zijn op het oplossen van gecompliceerde schuldproblematiek. De Bijzondere Bijstand is in dergelijke gevallen niet toereikend of de hulpbehoevende komt niet meer in aanmerking voor deze voorzieningen.

Wie kan het noodfonds aanvragen?

De noodfondsen kunnen niet door particulieren en hulpbehoevenden zelf worden aangevraagd. De aanvraag dient te worden ingediend door een medewerker van (erkende) hulpverlenende organisaties, bijvoorbeeld:

 • Huisartsen;
 • Tandartsen;
 • Maatschappelijk werkers;
 • Kredietbanken;
 • Levensbeschouwelijke organisaties.

De bijdrage wordt uitgekeerd aan de hulpverlenende instantie om te waarborgen dat het bedrag wordt besteed aan de toegekende hulpaanvraag.

Ik zou zeggen houd je gebit gezond en maak gebruik van bovenstaande regelingen

Ronald ten Bookum

Raadslid Seniorenpartij Drechterland

Na een enthousiaste campagne heeft de SPD flink gewonnen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart: maar liefst een verdubbeling van het zetelaantal van twee naar vier. We hadden erop gehoopt, maar toen de uitslag bekend werd gemaakt waren we allemaal beduusd dat het was gelukt. Ook de andere partijen hadden tijd nodig om te wennen aan het gegeven dat de SPD een van de twee grootste partijen was in plaats van het kleintje dat je gemakkelijk in de hoek kon zetten. Als grootste winnaar nam de SPD het initiatief bij de coalitiebesprekingen. Wat hier volgt is het verslag van het proces van coalitievorming door de ogen van een buitenstaander. Dat wil zeggen, behalve bij de eerste kennismakingsronde heb ik niet aan tafel gezeten. De besprekingen zijn namens SPD collegiaal gevoerd door onze fractievoorzitter Marcel ten Have en raadslid Maartje Tros – van Diepen, bijgestaan door Ivo Mantel als adviseur.  De informatie over de voortgang van de gesprekken hebben zij regelmatig gedeeld met de overige raadsleden en het bestuur.

De SPD ging de gesprekken in met open vizier. In een eerste ronde verkennende gesprekken was het doel in kaart te brengen wat de belangrijkste punten waren voor de verschillende partijen en welke mogelijkheden er waren om een stabiele coalitie te vormen. Dit proces werd doorbroken door een aankondiging van de drie kleinste partijen dat zij samen een coalitie wilden smeden.

Coalitievorming in Drechterland kent vele mogelijkheden. In een raad met 17 leden en vijf partijen die ieder drie of vier zetels hebben vormt iedere combinatie van drie partijen een meerderheid. In totaal zijn er zeven verschillende coalities mogelijk (nog afgezien van combinaties van meer dan drie partijen). Politieke ervaring speelt een belangrijke rol bij de onderhandelingen. PDL en VVD hadden goed begrepen dat hun positie sterker werd door elkaar vast te houden. Dan zijn er nog maar vier combinaties mogelijk. Drie met deze twee partijen en telkens een van de andere en een zonder hen. Met het CDA, hun coalitiepartner in de afgelopen periode wilden die twee niet verder. Maar ook de gesprekken met de SPD liepen stroef. De door SPD gewenste openheid naar de burgers en dualiteit tussen raad en college was deze partijen een gruwel. Een akkoord moest goed worden dichtgetimmerd en de coalitiepartijen moesten onder alle omstandigheden kunnen rekenen op elkaars onvoorwaardelijke steun.

GBD, de partij in de laatste vergadering van de vorige raadsperiode nog een motie van treurnis indiende tegen het college met de twee wethouders van PDL en VVD werd alsnog omarmd. De combinatie van PDL, VVD en GBD kon rekenen op de kleinst mogelijke meerderheid in de raad, maar een meerderheid is genoeg om de macht te behouden. Het plan liep mis omdat de fractie van GBD zich niet kon verenigen met de keuze van haar fractievoorzitter. Met het uiteenvallen van GBD waren we weer terug bij af.

In nauwe samenwerking met het CDA werd de draad weer opgepakt. De adviseur van het CDA Jelle Beemsterboer en die van de SPD Ivo Mantel werden benoemd tot informateur met als opdracht te onderzoeken hoe draagvlak kon worden gevonden voor een stabiele coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Met de grootste partij in Drechterland en de grootste winnaar van de verkiezingen als basis zou moeten worden onderzocht welke partij of partijen daarbij zouden kunnen aansluiten.  

Tijdens de gesprekken bleek dat PDL en VVD elkaar door dik en dun vast bleven houden. In de combinatie van vier partijen eisten de twee kleinere partijen een gelijke rol als die van de twee grootste, ieder met een .8 wethouder. Hoewel deze combinatie beschikt over 14 van de 17 raadszetels werd toch geoordeeld dat het geen stabiele coalitie zou opleveren. PDL en VVD waren nu wel bereid over hun eerdere bezwaren tegen een coalitie met het CDA heen te stappen, maar de samenwerking met de SPD ging duidelijk niet van harte. Dat liet als enige reële mogelijkheid over samenwerking te zoeken met de overgebleven tweepersoons GBD-fractie. Deze combinatie heeft de belofte van goede collegiale samenwerking.

Voor de inwoners van Drechterland lijkt dit een goede kans op een bestuur met aandacht voor open communicatie met de burgers, inzet voor woningbouw en veiligheid en met een realistisch perspectief op de energietransitie. Een levendige interactie tussen raad en college is gegarandeerd.

Erik de Graaff, voorzitter SPD

In het kader van ‘nieuwe betrouwbare politiek’ in plaats van ‘achterkamertjespolitiek’ hebben wij géén gebruik gemaakt van een voorstel van twee partijen, welke wij persoonlijk de dag na de verkiezingen kregen.

Wij hebben naar eer en geweten, met respect naar de verkiezingsuitslag, meerdere gesprekken gevoerd met alle partijen om alle combinaties serieus te onderzoeken. Combinaties van partijen mét ook oog voor geschikte wethouderskandidaten voor de lastige roerige jaren die gaan komen. Naast de combinatie  hiervan, waren wij op zoek naar de nieuwe politiek, die beter in contact staat met de inwoners van Drechterland, om het vertrouwen van inwoners in de politiek meer te herstellen. 

Zoals aangegeven hebben meerdere partijen tijdens het informatieproces andere partijen willen uitsluiten van gesprekken. Uit respect naar de kiezers hebben we geen enkele partij willen uitsluiten van het proces. We hebben onderzocht of er ruimte was om toch bepaalde partijen met elkaar in gesprek te laten gaan, in belang van de inwoners van Drechterland. Dit bleek hard nodig, zo ervoeren we in de gesprekken met de partijen.

Er heerst een bepaalde cultuur die wij willen doorbreken. Zo werd er bijvoorbeeld vanuit een partij verwacht – zo bleek uit de gesprekken-  dat coalitiepartijen voorafgaand met elkaar zouden moeten  ‘checken’ of hun raadsleden bepaalde ‘lastige’ vragen wel aan de wethouders mogen stellen in het openbaar. Met andere woorden, de vragen die aan de wethouders openbaar gesteld worden, moeten eerst goedgekeurd worden.

Ons eerder persbericht over meer ‘naar de burger luisteren’ en ‘de mening van elk individueel raadslid belangrijker moet worden’, was ook bij een partij in het verkeerde keelgat geschoten: zij zagen hierom grote verschillen tussen onze visies en dit zou een samenwerking in de weg staan. Het is duidelijk dat onze wens voor politieke verandering én het doorbreken van patronen niet door iedereen gewaardeerd werd. 

Hoewel het VVD nu stelt dat zij niet in gesprek willen met het CDA, hebben zij afgelopen week aangegeven aan ons hier wél voor open te staan. Zij zouden dit in hun eigen partij deze week bespreken, de SPD zou hen het definitieve besluit kenbaar maken ná het voeren van het laatste gesprek, afgelopen zaterdag.  De keuze van het SPD om verkennende gesprekken te wensen met CDA en VVD is niet bij iedere partij goede aarde gevallen. Hieruit is een verbond ontstaan waarbij nu de drie kleinste partijen met elkaar gesprekken gaan voeren. Wij betreuren dat het proces van onze formatie bewust gepasseerd is.

De partij met een spectaculaire verkiezingswinst buitenspel zetten, om koste wat kost zelf aan de macht te blijven, dat was ironisch genoeg juist hetgeen wat wij willen veranderen. De ironie is dat juist onze zoektocht naar ‘nieuwe en andere politiek’ blijkbaar nu geen plaats kan vinden, door het prompt buitenspel zetten van de twee grootste partijen. Het is een wanhoopssprong om zelf aan boord te blijven en het negeren van de verkiezingsuitslag.

Het verkenningsproces niet respecteren en daarmee de focus op de nieuwe politiek in woord en daad te negeren. De SPD, als grootste winnaar van 2 naar 4 zetels en het CDA met 4 zetels. Wij vinden dit niet uit te leggen naar de inwoners van Drechterland.  Wij blijven, ondanks de zeer grote teleurstelling rondom de gang van zaken, ons hard maken voor de belangen van inwoners van Drechterland. Dit blijkt meer nodig dan ooit. We hadden makkelijk in het college kunnen komen maar op een wijze waarbij we onze politieke principes overboord moesten gooien. We zijn trouw gebleven aan onze visie over betrouwbare politiek. Ook al hebben wij in dit proces ‘verloren’, zijn en blijven we de grote winnaar en we staan voor u klaar. U kunt en zult altijd op ons blijven bouwen.

“Wat maakt jullie anders?'”
Los van het verkiezingsprogramma en het team, zijn we gewoon een heel actieve partij gebleken afgelopen jaren!
Wat hebben we veel bereikt!

We zijn even gaan turven, voor een oppositiepartij hebben wij bizar veel gedaan én bereikt.
Wist u dat we meer als 50 moties, amendementen en schriftelijke vragen hebben gesteld? Wij zitten niet stil, ook niet ná de verkiezingen.

Dat maar liefst 11 moties de meerderheid hebben gehaald en uitgevoerd? Dit hadden er natuurlijk nog meer moeten zijn maar we zijn afhankelijk van het stemgedrag van andere partijen. Wist u dat wij hebben gepleit voor meer senioren- en starterswoningen bij De Overhaal in Hem? En aanpak voor eenzaamheid onder jongeren? Ondersteuning mantelzorgers ? Helaas stemden andere partijen tegen, terwijl ze dit in verkiezingstijd wél belangrijk vinden. Wij zijn betrouwbaar, op ons kunt u ook na de verkiezingen bouwen.

Wij hebben wel o.a. bereikt dat er een (verantwoord) nieuw mooi kunstgrasveld is bij Spirit, acties voor mantelzorgwoningen, verbod plastic ballonnen, aanpak medicijnverslaving, actieplan rond tekorten WMO en Jeugdzorg, concrete acties in verbetering communicatie tussen wethouder en inwoners (Wijdenes en pannaveld Venhuizen) , geld voor energiebesparende maatregelen voor inwoners en nog veel meer! En we hebben nog veel meer ideeën voor verbeteringen in de gemeente!

Wij zitten niet stil en blijven actief in debat voor een beter Drechterland. Maak ons nog groter! Dan kunnen we nóg meer bereiken. Voor een sociaal en eerlijk Drechterland

Wie ben ik: Jon van Diepen

Waarom SPD: Een lokale partij als SPD heeft meer vrijheid dan een lokale spreekbuis van landelijke partij.  Bij SPD staan de bijna ouderwetse normen en waarden als eerlijke en transparante besluitvorming bovenaan. Dit is wat inwoners willen en daar wil ik me ook graag voor inzetten.

Waar ga ik mij voor inzetten: Realistische en nuchtere kijk op de energietransitie. Dat betekent stoppen met grote zonne -en windparken binnen de gemeente. Maar ook stoppen met verplichting gasvrij te (ver)bouwen omdat dit woningen zo onnodig duur maken. 

Wie ben ik: Ik ben Maartje Tros van Diepen. Ik ben 34 jaar en trotse moeder van twee kleine kinderen. In het dagelijks leven werk ik als ondersteuner en ben ik ondernemer. Ik heb veel gewerkt in zowel de jeugd als ouderenzorg en hier ligt dan ook mijn hart. Verder houd ik van reizen, andere culturen en koken.


Waarom de SPD? Mijn (maatschappelijk betrokken) vader werd in 2013 benaderd om bij de partij te komen. Hij had ‘t te ‘drok’ maar schoof mij naar voren om met de groep kennis te maken. Ik ben sinds jongs af aan politiek geïnteresseerd, toch vond ik de stap wel spannend. De partij sprak mij erg aan, omdat ik mij niet wilde binden aan een landelijke partij (waar ik toen erg teleurgesteld in was). Daarnaast was deze onafhankelijke partij erg gericht op het sociale, tegen onnodige verspilling van gemeenschapsgeld en vóór behoud van landschappelijke waarden. Aangezien ik toen ook nog in de ouderenzorg werkte, was ik éxtra gedreven een steentje bij te kunnen dragen voor senioren. Een groep die ik een warm hart toedraag en die vanuit de politiek ook echt extra aandacht mag krijgen.


Waar ga ik mij voor inzetten Recent is mijn motie voor het stimuleren van mantelzorgwoningen aangenomen. In de gemeenteraad spelen vele onderwerpen in het sociaal gebied, waar ik mij voor inzet. Bijvoorbeeld zet ik mij al jaren in voor een daadkrachtige aanpak tegen eenzaamheid en verslavingsproblematiek. In onze partij hebben we veel ‘mensen uit het veld’ en dus praktische ideeën. Een goede, betaalbare en zorgvuldige aanpak rondom psychische problematiek onder jong én oud hebben voor mij prioriteit. Dit is, net als lichamelijke gezondheid, in deze roerige tijden wat centraal moet staan. Gezondheid voor mens en milieu, zo kwam ook de motie voor een ‘verantwoord/gezond’ nieuw kunstgrasveld bij Spirit uit mijn hand. Na veel pogingen gelukt, ik was er trots op. Als oppositiepartij moet je hard werken om wat te veranderen, toch zijn er vele successen behaald! Daarnaast sta ik wel een beetje bekend in de raad dat ik kritisch ben op uitgaven van de gemeente. Bij vele voorstellen kijk ik zorgvuldig of daar bespaard kan worden. In deze tijd waar het leven voor iedereen duurder wordt, vind ik het niet uit te leggen als de gemeente onnodige uitgaven doet of zich niet aan de aanbestedingsregels houdt. Het blijft gemeenschapsgeld. Als laatste wil ik mij (blijven) hardmaken dat iedereen erbij moet blijven horen in de gemeente. Ongeacht je achtergrond, voorkeuren, geloof, beperkingen, eigenaardigheden, talenten of leeftijd. Dat we samen voor uitdagingen staan en het samen moeten oppakken.

*Wie ben ik:*

Ik ben Roy Wierink, ik ben nog net 33 jaar jong en ik woon samen met mijn

vriendin Nicole en ben vader van twee prachtige dochters. Wij wonen in het

gezellige en sfeervolle Oosterblokker. Ik ben jaren werkzaam geweest in de

gehandicaptenzorg maar ga vanaf april een overstap maken naar Intermaris,

een woningbouwcorporatie.

*Waarom SPD*

Dat iedereen erbij moet horen welke kleur, geloof, overtuiging of leeftijd

je hebt spreekt mij ontzettend aan. Ik heb vaker contact gehad met een

raadslid van de partij. Zij heeft mij nieuwsgierig gemaakt en ik ben er

klaar voor om mijn ervaring in de zorg mee te nemen in de partij.

*Waar ga ik mij voor inzetten*

Zoals ik hierboven al beschreef maak ik geen onderscheid tussen mensen.

Iedereen is uniek en iedereen verdient evenveel kansen en mogelijkheden. Ik

wil ervoor zorgen dat we als partij beschikbaar zijn en de inwoners van

Drechterland kunnen helpen waar nodig.

Het is vreselijk te zien hoe het Russische gevaar dat vele senioren van ons nog kennen uit de tijden van de Koude oorlog weer helemaal terug is. Wij veroordelen de gewelddadige inval in een soeverein Europees land.