Samen bouwen aan een toekomstbestendig Drechterland

De politieke partijen Seniorenpartij Drechterland (SPD), Progressief Drechterland en VVD Drechterland zijn verheugd te kunnen meedelen dat zij tot een bestuursakkoord zijn gekomen voor de gemeente Drechterland over de resterende raadsperiode tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.

Na de val van het vorige college in december 2023 hebben SPD, Progressief Drechterland en VVD de afgelopen weken onderhandeld over een nieuw college. Afgelopen weekend zijn de partijen tot een definitief bestuursakkoord gekomen. In dit akkoord worden de volgende vier speerpunten opgenomen:

  • Wonen en Mobiliteit

  • Sociale vraagstukken

  • Duurzaamheidsdoelen

  • Financiele uitdagingen

De kandidaat- wethouders voor het nieuwe college zijn:

Marcel ten Have namens de SPD
Sjon Wagenaar namens Progressief Drechterland
Idso Brouwer namens de VVD

SPD, Progressief Drechterland en VVD willen het bereikte bestuursakkoord graag toelichten en bespreken tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 25 maart 2024. Tijdens deze vergadering vindt ook de verkiezing en beëindiging van de drie wethouders plaats. SPD, Progressief Drechterland en VVD kijken uit naar een prettige en constructieve samenwerking met de gehele gemeenteraad.

Drechterland krijgt een nieuwe coalitie van SPD, VVD en PDL.

Hoogkarspel-Zuid gezien vanaf de Houterweg. Nu nog agrarisch land, maar in de toekomst mogelijk een woonwijk.

Het CDA wordt door de VVD en in mindere mate door PDL buiten de deur gehouden omdat de fractie zich blijft verzetten tegen de bouw van nieuwe woningen in Hoogkarspel-Zuid.

SPD, VVD en PDL hebben afgesproken om ’gezamenlijk een proces te starten om tot een nieuwe coalitie- en collegevorming te komen voor de gemeente Drechterland’, zo laten de partijen in een gezamenlijke persverklaring weten.

Dit betekent dat zij de komende weken na aanvullende gesprekken samen een nieuw coalitie willen smeden. Zij willen dit binnen een maand voor elkaar krijgen.

De afspraak volgt op het uiteenspatten van de laatste coalitie van CDA, SPD en GBD doordat laatstgenoemde partij uit dit verbond stapte.

Wethouders Marcel ten Have (SPD) en Simone Visser-Botman (CDA) en waarnemend-burgemeester Pieter Dijkman hebben het drukker gekregen sinds Fione de Vos-Janssen (GBD) als wethouder in december opstapte.

Zij voelde zich gepasseerd en genegeerd door voorstellen, uitspraken en stemgedrag van de andere twee coalitiepartners.

SPD wilde volgens fractievoorzitter Maartje Tros het liefst een nieuwe coalitie met het CDA. „Daar hebben wij ook stevig op aangedrongen. Wij hebben zelf goed samengewerkt met het CDA en vinden het voor de bestuurlijke continuïteit niet goed als wethouders halverwege de rit stoppen. Simone Visser zit als wethouder goed op het sociale domein. Maar niet iedereen wil verder met het CDA en dus moeten wij kiezen. Wij willen – in tegenstelling tot de landelijke formatie – wel onze verantwoordelijkheid nemen om zo snel mogelijk door te kunnen gaan.”

De nieuwe coalitie moet volgens Tros rekening houden met grote financiële tekorten die op de gemeente afkomen. „En we hebben nu ook te maken met de spreidingswet voor de opvang van vluchtelingen. Dit alles speelde een paar jaar geleden met de vorige coalitie nog niet. Toen was het beknibbelen, nu wordt het bezuinigen”, waarschuwt zij voor al te grote verwachtingen. „We kunnen nu veel minder ambities hebben.”

CDA en VVD verschillen van mening of hier in Hoogkarspel-Zuid woningen gebouwd mogen worden.

Duidelijk is dat Marcel ten Have als wethouder namens de SPD blijft zitten. Wie namens VVD en PDL wethouder worden is nog onbekend. „De VVD komt met een goede wethouderskandidaat”, belooft Oud. Zelf wil hij ’deze periode’ nog geen wethouder worden omdat hij het met zijn eigen zaak druk heeft.

Oud verwacht ook niet dat Yvonne Roos-Bakker, die wethouder is in Bergen, nu opnieuw wethouder in haar eigen Drechterland wordt. Oud: „Wij hebben als VVD meerdere kandidaten, maar we gaan eerst verder over de inhoud praten. Daarna volgen de poppetjes.” PDL heeft volgens Wagenaar drie wethouderskandidaten.

Onze eigen Jon van Diepen is te vinden in het volgende artikel.

De SPD en het CDA hebben de heer Toon Mans gevraagd om als verkenner aan de slag te gaan, het presidium heeft hiermee ingestemd. De heer Mans is een ervaren bestuurder die tot voor kort burgemeester was in Castricum.

Sinds 18 december is er sprake van een minderheidscoalitie. Door het vertrek van de wethouder van GBD, is er daardoor ook sprake van een minderheidscollege. Met het aanstellen van een verkenner geven de partijen gehoor aan de oproep van de raad om zo snel mogelijk toe te werken naar een meerderheidscollege.

Toon Mans wordt de nieuwe verkenner in de gemeente Drechterland.

Opdracht

De heer Mans krijgt de opdracht om door gesprekken te voeren met elke partij afzonderlijk, mogelijke coalities te onderzoeken. Daarnaast wordt hem gevraagd te inventariseren wat breekpunten zijn en visies op de portefeuillekeuze in het college in kaart te brengen.

De verkenner zal zo snel mogelijk in gesprek gaan met de vijf politieke partijen afzonderlijk. Naar verwachting zal hij begin februari zijn bevindingen in een verslag aan het presidium voorleggen.

Ook tijdens deze fase van verkenning is er sprake van bestuurlijke continuïteit. Het college neemt nog steeds belangrijke besluiten in samenwerking met de gemeenteraad.

Burgemeester Pieter Dijkman, voorzitter van de gemeenteraad: “Ik heb alle vertrouwen in het proces van coalitievorming met de heer Mans als verkenner. Bestuurlijke continuïteit is immers onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

De bouw van 52 woningen in het plan De Wouden II langs de Dokter Wytemalaan in Westwoud start in 2025.

Directeur Piet-Jan Ooms van Ooms Bouw & Ontwikkeling en wethouder Marcel ten Have van Drechterland hebben hiervoor hun handtekening gezet onder een overeenkomst.

Met de getekende overeenkomst verloopt de bestemmingsplanprocedure voor dit woningbouwplan volgens de gemeente volgens planning. In het plan komen veertien koopwoningen gericht op starters, veertien sociale huurwoningen, zes rijtjeshuizen, tien twee-onder-één-kap-woningen, twee vrijstaande woningen en zes vrije kavels voor aan het lint.

„Wij denken dé passende locatie te hebben gevonden waarmee de dorpse hoofdstructuur het meest wordt behouden én de vraag vanuit het dorp het beste wordt behartigd”, zegt Piet-Jan Ooms.

Wethouder Marcel ten Have: „Wij zijn blij met dit initiatief voor woningbouw in onze mooie gemeente. Zo dragen we samen bij aan de broodnodige behoefte aan woningen voor onze bewoners.”

Vanaf vrijdag 22 december 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor deze huizenbouw ter inzage, waarop binnen zes weken gereageerd kan worden.

Na afloop van deze termijn en het beoordelen van eventuele bezwaren kan de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen, waarna de gemeente een omgevingsvergunning kan verlenen. Als alle termijnen worden gehaald, start begin 2025 de bouw.

Drechterland wil de rotonde van de Westerkerkweg en de Markerwaardweg in Venhuizen aanpassen. Volgens buurtbewoners is dit niet dé oplossing voor het aanbod auto’s uit de nieuw geplande wijk achter het Twijver.

Totaal komen er maximaal 250 woningen ten westen van het Twijver. Huizen voor kopers en huurders die nodig zijn, maar waarbij van meet af aan in de gemeenteraad en onder inwoners van Hem-Venhuizen wel zorgen zijn over het extra verkeer.

Wethouder Ten Have beloofde dat de raad in 2024 na aanvullend verkeersonderzoek een voorstel krijgt met zeker twee en mogelijk drie opties, waarvan de Torenweg er eentje is.

„Ik stel me voor dat we beginnen met het aanpakken van de rotonde op de Markerwaardweg”, zei hij. „Voordat het eerste huis er staat is dat in elk geval gebeurd. De Torenweg verbreden is een hele andere en sterke operatie terwijl de Markerwaardweg er al ligt.”

De Vomar wordt bereikbaar gemaakt voor de nieuwe wijk achter het Twijver via een nieuwe route achter de begraafplaats naar het parkeerterrein van de supermarkt.

Guus Bosch (SPD) wil vaart in de huizenbouw. De angst voor het extra verkeer vindt hij onterecht. Een oplossing hiervoor komt volgens Bosch immers nog ter sprake. „Het komt allemaal wel goed”, gelooft hij.

Voor 26 aanwonenden van de Westerkerkweg tussen Twijver en de rotonde Markerwaardweg staat dit niet vast. Zij hebben samen een brief naar Ten Have gestuurd met het verzoek om met hen te praten over alternatieve oplossingen.

De splitsing van de Westerkerkweg en het Twijver in Venhuizen.

Het stuk Westerkerkweg tot Markerwaardweg als ontsluiting te gebruiken is volgens hen niet geschikt voor nog meer verkeer. „Dit is nu al heel druk met auto’s, en een toegenomen aantal vrachtwagens en tractoren”, stelt Kees Water namens hen. „Wij zijn niet tegen het aanpakken van de rotonde, maar dat is niet de oplossing voor dit probleem.”

CDA, SPD en GBD zijn bezorgd over de kosten die Drechterland de komende jaren moet maken om wegen en sloten te onderhouden.

De fracties uitten hun zorgen maandagavond bij de bespreking van de najaarsnota van de gemeente. Drechterland boekt dit jaar een tekort van ruim anderhalf miljoen euro. Dit komt deels doordat de gemeente met extra kosten wordt geconfronteerd waarop zij geen enkele invloed heeft.

De val van het kabinet betekent nieuwe verkiezingen, waarvoor de gemeente 50.000 euro moet uittrekken. Het opruimen en het eerste herstel van de schade na storm Polly afgelopen juli kost de gemeente 80.000 euro. De hogere nota’s voor gas, water en elektra kosten Drechterland dit jaar 109.000 euro extra.

Een andere tegenvaller betreft het baggeren van sloten door de overname van sloten van het hoogheemraadschap. Dit gaat jaarlijks de komende tien jaar niet 52 mille, zoals werd verwacht, maar 94.000 euro kosten. Volgens wethouder Fione de Vos-Janssen doordat de uitvoeringskosten zijn gestegen.

De brug voor het Cor Schipperpad moet aangepast worden voor rolstoelers en kinderwagens.

Meerdere fracties missen duidelijkheid over de kosten van het achterstallig onderhoud van wegen. „Reserveren we hiervoor wel voldoende?”, vroeg Guus Bosch (SPD) zich af. Wethouder De Vos kon hierop nog niet antwoorden omdat de gemeente momenteel in ’een dispuut’ is verwikkeld over dit onderhoudswerk. Een asfaltbedrijf dat hiervoor niet is gekozen vecht de gunning namelijk aan.

Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening kost dit jaar 122.000 euro extra door gestegen lonen en een toename van het aantal mensen dat van deze wet gebruik maakt.

Gestegen loonkosten van de gezondheidsdienst GGD kost 60.000 euro extra. De ambtelijke SED-organisatie vraagt 184.300 euro meer.

Burgemeester en wethouders van Drechterland vragen de gemeenteraad extra tijd om met een betere motivering te komen om het speelveld naast basisschool ’t Padland in Venhuizen te behouden.

Drie naaste buren van het speelveld hebben vanwege geluidsoverlast verzocht de bestemming van het speelveld te wijzigen in een groene bufferzone van dertig meter breed. Dit weigerde de gemeente, maar volgens de Raad van State heeft Drechterland dit niet goed beargumenteerd.

Wethouder Marcel ten Have wilde de raad namens het college daarom komende maandag vragen de door het college opgestelde nieuwe motivering van dit afwijzingsbesluit vast te stellen.

De nieuwe woonwijk die achter het Twijver in Venhuizen gaat komen, krijgt meer ’betaalbare’ koopwoningen dan eerder was bedacht. Dit gaat ten koste van het aantal huurwoningen in de wijk.

Hiermee komen de projectontwikkelaars VBM en Blauwhoed tegemoet aan de wens van de gemeenteraad van Drechterland om meer betaalbare koopwoningen ten westen van het Twijver te bouwen.

Het nog open gebied tussen Twijver, Westerkerkweg, Westeinde en Hemmerbuurt waar de nieuwe woonwijk van Venhuizen komt.

CDA en PDL gunden wethouder Marcel ten Have (SPD) de ruimte om hierover eerst met de ontwikkelaars te praten, zonder dat hij direct een strikte opdracht meekreeg.

Dat overleg heeft inmiddels plaatsgevonden, blijkt uit een brief van het college aan de raad.

De ontwikkelaars zeggen dat het ruimtelijk en financieel haalbaar lijkt om meer betaalbare koopwoningen in het plan te bouwen, mits het totaal aantal woningen hier met ongeveer tien procent wordt verhoogd.

Volgens gemeentewoordvoerder Ilma Tjeertes betekent dit nog steeds dat er in de nieuwe wijk totaal 200 tot 250 woningen komen. ,,Dit is nog steeds het uitgangspunt’’, vertelt zij.

Volgens de nieuwe opzet daalt het aantal huurwoningen tot 25 procent. De tien procent zogenoemde middeldure huurwoningen (met een huurprijs van 808 tot 1000 euro) zijn geschrapt; er komen louter nog sociale huurwoningen (tot 808 euro per maand).

Het percentage betaalbare koopwoningen – dit zijn huizen met een koopprijs tot 344.250 euro – is opgeschroefd van 10 naar 22 procent. Het aandeel middeldure koopwoningen (tot 486.000 euro) stijgt van 20 naar 29 procent. En het aandeel dure koopwoningen (vanaf 486.000 euro) daalt juist van 35 naar 24 procent.

Het plan voor vijftig woningen bij molen De Krijgsman in Oosterblokker wordt aangepast.

„We gaan verdunnen, met iets minder woningen langs de Bangert en de Noorderdracht. En we gaan serieus onderzoeken of we goedkope koopappartementen voor starters kunnen toevoegen.”

Artist impression van het bouwplan bij molen De Krijgsman

Aldus Rob de Groot namens de ontwikkelcombinatie STED Development en OVD Vastgoedontwikkeling. Deze week gaven zo’n 45 belanghebbenden hun mening tijdens een inloopavond. „Een zinvolle en leuke avond met een dorps gevoel”, aldus De Groot.

„En juist dat dorpse wordt in het plan een beetje gemist. De omwonenden willen graag dat het iets minder vol wordt, iets lager bij de molen en beter aansluitend op de huizen van de Bangert.”

Heetste hangijzer lijkt het appartementencomplex van 9,5 meter hoog en dertig bij dertig breed.

Dat staat precies in de molenbiotoop van molen De Krijgsman, op amper veertig meter afstand. Eerder wees molenaar Eric Dudink er in deze krant al op dat dit complex straks de vrije windvang blokkeert.

Ook vreest hij oudejaarsavond, als bewoners straks in een dichter bewoond gebied vuurwerk gaan afsteken.

De Groot begrijpt die zorgen. „Gelukkig zijn er richtlijnen vastgelegd in de molenbiotoop. Dat komt er in het kort op neer dat wij niet hoger mogen bouwen dan de onderzijde van de onderkant van de verticale molenwiek. Daar houden wij ons aan.”

Ook is STED bereid een winddeskundige in te schakelen of een windlaboratorium onderzoek te laten doen welke invloed de breedte van het complex heeft op de wind.

Vrijdagochtend, na de bewonersavond, had een bestuursdelegatie van stichting Molen De Krijgsman ook nog een onderhoud met wethouder Marcel ten Have van de gemeente Drechterland.

„Dat was een goed gesprek”, aldus voorzitter Kasper Gutter, „waarbij wij wel even nadrukkelijk de molenbiotoop van de Stichting De Hollandsche Molen op tafel hebben gelegd.”

Windvangst

Heel belangrijk in zo’n molenbiotoop is volgens Gutter de afstand van het bouwplan tot de molen en de daarbij behorende windvangst.

„De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er meerdere richtlijnen zijn. Zo verschilt de molenbiotoop die Drechterland in haar huidige bestemmingsplan heeft opgenomen fors van die van De Hollandsche Molen. Er moet gebouwd worden, dat snappen wij ook. Maar wil je zo’n monument respecteren dan is er wel windvangst nodig.”

Wethouder Ten Have onderkent dat. „Er is een grote wens voor woningbouw, maar er moet rekening gehouden worden met de molenbiotoop. De ontwikkelaars zijn nu aan zet om deze inbreng en die van de inwoners mee te nemen en de plannen verder te ontwikkelen. Ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien.”