Archief 2019

November 2019

September 2019

Verslagen van onze fractieleden.

OPINIE

LACHGAS: EEN ZEER GEVAARLIJK GOEDJE

Als we de krant openslaan of de TV aanzetten, worden we geconfronteerd met de gevaren van lachgas. Een op zich niet illegaal product dat we wellicht elke dag gebruiken; volstrekt legaal, bijvoorbeeld in een slagroomspuit.

Nu is lachgas ontdekt als verdovend middel, vooral in het uitgaansleven. Er was al niet genoeg op de markt dat bedreigend is voor onze gezondheid en welzijn; met name geldt dat voor onze jongeren.

We zitten inmiddels in de situatie dat lachgas op betrekkelijk grote schaal wordt gebruikt. Wat is nu eenvoudiger: lachgas is landelijk gezien niet illegaal, vooral gezien het feit dat het gebruikt wordt in huishoudelijke apparaten. Maar zoals het nu wordt gebruikt (inhaleren ervan) is dat een heel ander verhaal. Artsen zijn het er inmiddels over eens dat het gebruik op deze wijze de gezondheid bedreigt. Men is er nog niet over uit of het ook verslavend is (zoals cocaïne), maar het feit dat het de gezondheid bedreigt is toch genoeg om het lachgasgebruik te verbieden?

Inmiddels is men in omliggende gemeenten van Drechterland druk bezig lachgasgebruik te verbieden of tenminste aan banden te leggen. Volgens recente krantenartikelen hobbelt Drechterland daar achteraan.

Geen goede zaak, vindt de SPD fractie in de Drechterlandse gemeenteraad. Daarom werd afgelopen maandag 23 september 2019 een motie ingediend met als doel het lachgasgebruik in onze gemeente te verbieden c.q. Zoveel mogelijk aan banden te leggen. Deze motie werd mede ingediend door de fractie van Gemeentebelangen Drechterland, en tijdens de raadsvergadering gesteund door de VVD.

En de fracties van CDA en PDL dan?
Deze stemden – geloof het of niet – tegen!
De PDL was van mening dat het allemaal niet zo “levensgevaarlijk” was. De motie was in hun ogen overtrokken? En het CDA dan? De 6 koppige CDA fractie keek bij de behandeling van de motie verdwaasd om zich heen. Duidelijk was dat deze fractie – in tegenstelling tot CDA fracties binnen aanpalende gemeenten – zich totaal niet in de materie hadden verdiept. Ze kwamen niet verder dan: tja een sympathieke motie, maar toch maar niet…..CDA en PDL hebben samen een meerderheid. De andere fracties van SPD, GBD en VVD hadden het nakijken.

Waarom stemde CDA niet voor: het college vond de motie totaal niet nodig want ze waren er al lang mee bezig. Of de SPD fractie geen vertrouwen heeft in het college, werd gevraagd. Antwoord: natuurlijk heeft de SPD fractie vertrouwen in het college, anders zouden andere wegen bewandeld worden. Maar dat betekent niet dat je dan als oppositiefractie niet meer kritisch hoeft te zijn.

Nu de motie is weggestemd, hoe nu verder: wij zullen als SPD als een bok op de haverkist blijven zitten en ervoor blijven wedijveren dat lachgas (binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt) zoveel mogelijk zal verdwijnen in Drechterland, zoals in de gemeenten om ons heen (en de rest van Nederland) ook zal gebeuren.

Marcel ten Have
Fractievoorzitter SPD

 

Januari 2019

Tijdens de maand januari speelde er veel vanuit de dorpen. Met name vanuit Oosterblokker en Wijdenes was er veel contact met inwoners over lokale problematiek.
Tijdens de raadsvergadering hebben wij vragen gesteld over de actuele stand van zaken (wat is nu de volgende stap vanuit ons college) rondom de verkeersproblematiek in Oosterblokker?
Ook hebben wij vragen gesteld over vuurwerkoverlast, zowel over het geluid als het opruimen. De burgemeester gaf hierop duidelijk advies om eventuele klachten rondom illegaal vuurwerk altijd te blijven melden bij de politie, zijn ervaring was dat het opruimen van vuurwerk bij ons in de gemeente goed verloopt.
Als laatste vraag hebben wij wethouder Broeders gevraagd hoe bij ons de duurzaamheid verloopt, aangezien er in de krant beschreven stond dat Stede Broec hier actief mee was en met onze gemeente in overleg hierover zou gaan.

De RTG en raadsvergadering stonden verder behoorlijk in het teken van de camping in Wijdenes. Een plan waar wij erg kritisch over zijn, omdat heel veel essentiële vragen rondom veiligheid en handhaving maar niet beantwoord lijken te worden. In het huidige plan wat voor ligt, wordt het aantal huisjes zelfs groter dan toegestaan zou zijn op dit moment. Ons verhaal met vragen vanuit de raadsvergadering hierover:

“Het plan rondom de camping van Wijdenes, een geval van hoe meer je je erin verdiept: hoe minder je ervan snapt. En hoe minder je snapt wat er voorligt en dat dit er uberhaupt ligt. Laat voorop staan dat wij ondernemerschap en recreatie en toerisme graag stimuleren in de regio, zeker in het mooie Wijdenes. Nieuwe initatieven zijn welkom en zullen zorgvuldig overwogen worden. Helaas is de informatie over dit plan onvolledig, onjuist, ondoordacht of ontbreekt deze simpelweg.
We hebben het over twee percelen die beide op een andere manier getroffen zijn door de crisis een paar jaar geleden, dan verwacht je nu een extra goede onderbouwing van de stukken en risico’s. Zeker in de gemeente Drechterland die in het verleden met Schellinkhout te maken heeft gehad, en de discussies daar over permanent wonen.. we weten allemaal hoe dat afgelopen is.

Allereerst vinden wij dat, zowel wij als raadsleden, als betrokken inwoners laat en soms onvolledig van informatie zijn voorzien. Als je als raadslid moet puzzelen met informatie vanuit de stukken, aangevuld met laat beantwoorde vragen van inwoners door het college, aangevuld met een krantenartikel tot het geheel moet komen dan is dat vreemd werken. En dan soms mis je nog informatie.

Laat voorop staan dat wij niet begrijpen dat wij nu formeel stemmen vandaag over het oostelijke deel, terwijl het plan en de cijfers, onderbouwing, timing etc. gebaseerd is op ook het westelijke deel. Je kunt ze eigenlijk niet zonder elkaar zien, want alles hangt samen. Als we dan ook echt alleen maar over het oostelijke deel mogen praten en stemmen, zou de informatie ook gericht moeten zijn op de specifieke toevoeging/verandering van dit oostelijke deel en de meerwaarde van deze slechts 7 huizen op het reeds bestaande, dit is niet zo. Waar het uitkomt hebben we het alleen over het oostelijke deel, want het westelijke deel dat voldoet al aan het bestemmingsplan. Is dat zo ? Er wordt gegoocheld met getallen en informatie. Want wat is een kampeermiddel? eerder is ons gezegd dat dit maar  1 etage mag zijn en bepaalde afmetingen, en dat wordt elke vergadering anders. Verontrustend lijkt hierin dan ook dat de gemeente wel heel actief meedenkt wat er misschien net aan op het gebied eventueel mag, alle zaken die eventueel anders geinterpreteerd zouden kunnen worden: is in het voordeel van initatiefnemers. Er wordt hen geen strobreed in de weg gelegd, integendeel. Want waarom mochten hier in een weidevogelgebied zonder toestemming van de gemeente twee opritten aangelegd worden? Waarom mag er op deze camping het hele jaar gecampeerd worden, terwijl de vorige eigenaar dit niet mocht? En terwijl er in het bestemmingsplan staat dat kampeermiddelen verplaatst moeten worden aan het einde van het seizoen, wat impliceert dat er een seizoen is? Dit gebied schijnt hot te zijn voor de archeologen, waarom wordt hier geen aandacht aan geschonken ten behoeve van het cultureel erfgoed in de gemeente? Waarom klopt nog steeds het adres op alle formele stukken niet? De oude beheerderswoning wil, zoals ik vorige keer aangaf, ook een camping starten, zei het klein> waarom krijgen we hierop een reactie dat we ons niet druk moeten maken omdat het dit huidige plan niet in de weg zal staan? Hoort de gemeente bij zon bizarre situatie niet objectief te kijken en beide ondernemers evenveel ruimte te geven om te doen waar zij recht op hebben? Waarom is er geheid bij de modelwoning terwijl dit niet mocht? Waarom lees ik niets over de spuitzone op het oostelijk terrein, waaruit de vorige RTG bleek dat dit weldegelijk een probleem vormt voor omwonenden?
Het stuk: waarom staat er dat het plan zoveel mogelijk is aangepast aan wensen en suggesties van omwonenden, terwijl dit overduidelijk niet het geval is? Waarom is er na zon lange voorbereidingstijd nog steeds zoveel onduidelijk, wil men ons soms niet de antwoorden geven?

Veel zorgen van betrokkenen kunnen we ons ook voorstellen. Het risico met deze versnipperende eigendomsstructuur is heel groot, zeker als er een crisistijd aankomt. Het vorige plan is niet uitgevoerd door de crisistijd, nu komen er meer woningen. Als er crisis is, is deze woning het eerste wat men van de hand wil doen, men zal de huizen ook niet meer onderhouden. Het zal snel verpauperd raken met zoveel eigenaren en zonder plan. En wat gebeurt er als de exploitatiemaatschappij failliet raakt, wie houdt dan toezicht. Er zijn dan heel veel huizen met verschillende eigenaren in een landelijk gebied, dat is vragen om problemen vroeg of laat als dit niet voldoende doordacht is.  Veel is reeds gevraagd en veel is reeds gezegd. Ik zal nu ons –helaas steeds over gebleven vragen-  per categorie toelichten.

1. De ‘modelwoning’, waarom zou de recreatiestatus hier afmogen en hier permanent gewoond mogen worden? Wat is de logica en argumentatie hiervan in relatie tot dit project en kan de wethouder zich voorstellen dat hierdoor mensen de indruk krijgen dat recreatiewoningen op den duur mogelijk permanent  bewoond worden worden?
2. Over deze zelfde woning heb ik vorige keer duidelijk aangegeven dat wij  echt niet begrijpen waarom bij deze woning –terwijl de gemeente weet dat hier permanent gewoond wordt tegen de regels- niet gehandhaafd wordt. Kan de wethouder zich voorstellen dat hierdoor de onrust en het wantrouwen door inwoners toeneemt?

Er is veel gesproken over permanent wonen, hierin ervaren wij dat de gemeente naar de ontwikkelaars wijst, en zij naar de afspraken naar de gemeente. In de RTG werd zelfs geopperd dat we hier met elkaar in de Raad nog maar eens met elkaar in gesprek moesten gaan over wat onwenselijk is. Het had ons erg gerustgesteld als hier –na zo lange voorbereidingstijd- al lang al ove rnagedacht was en wat op papier stond.
Daarbij is de discussie over permanente bewoning wat ons betreft misleidend als hoofdzorg, omdat dit gaat over de permanente bewoning door de eigenaar. Maar hoe zit de huurconstructie in elkaar? Ook hier krijgen we na vele vragen geen duidelijkheid over. Je krijgt hierdoor sterk de neiging dat men niet wil antwoorden hierop, in plaats van dan men hierover niet kan antwoorden.
want, vraag 3.
Wat mag nu met verhuur? Vele particulieren willen weten wat het mogelijke rendement is en dus weten hoelang ze het mogen verhuren. Wat wij hen overigens niet kwalijk nemen. Hier lezen wij dus niets over. Want, eerlijk is eerlijk, met de huidige situatie zal er dus gewoon wel permanent gewoond worden, zij het door verschillende huurders. Binnen het witgrijze gebied mag en kan veel qua verhuur, en kan het park dus in de theorie altijd vol zijn. Het enige antwoord wat we hierop krijgen is dat het beheer via de ontwikkelaars loopt. Ja … maar dan weten we nog niet wat hun visie hierover is en wie houd op hun huuraanpak toezicht?

4. Wat als men niet alles verkoopt? Hoe zit het dan met het toezicht? Als er 49 woningen verkocht zijn? En wat gebeurt er dan met het Westelijk deel? En wat gebeurt er sowieso als er geen toestemming komt?

Wij vinden dat wij als raadsleden een controlerende taak hebben en dat lijkt hier ook nodig”

Het CDA en de VVD namen een motie aan waarin onder andere gevraagd wordt om toezicht en afspraken over permanente bewoning. Wij, en GBD en PDL, konden niet met deze motie instemmen omdat deze wat ons betreft nog bij lange na niet voldoet aan wat er moet gebeuren willen wij het plan steunen. Het neemt niet weg dat het huidige plan, met motie, alsnog groter wordt dat het bestaande plan en daarbij zijn helaas veel vragen rondom de verhuur en handhaving niet weggenomen.
Uiteraard blijven wij dit dossier kritisch volgen.

Ook kwam het plan voor de nieuwe woonwijk in Wijdenes aan de orde. Hierbij steunden wij het verzoek vanuit GBD om te komen voor meer goedkope woningen, omdat daar in de huidige tijd veel behoefte en een groot tekort aan is. Onze zorg ligt erin dat veel jongeren en starters niet in een dorp kunnen blijven/komen, zodoende ‘verjongt’ een dorp niet en dat gaat ook ten koste van de leefbaarheid en veel voorzieningen in het dorp. De motie haalde het helaas niet.

Verder is unaniem de Regenboogmotie aangenomen in onze gemeente!

Design & creatie: Mayflower Reclame