Archief 2021

Raadsverslag November 2021

1 november 2021 was voor mij de 3de en tevens laatste raadsvergadering waarna Maartje de volgende raadsvergadering weer aanwezig zal zijn als ons permanent raadslid. Deze vergadering was er maar één bespreekstuk en dat was de

Vaststelling programmabegroting 2022

Er werd door de wethouder een sluitende begroting gepresenteerd wat op zich positief is. Ook voor de komende jaren wordt een sluitende begroting gepresenteerd echter het reservepotje van de gemeente gaat vooralsnog met 4 miljoen dalen. Er zitten echter nog wel wat haken en ogen aan deze begroting.

Wat is het Gemeentefonds

Gemeenten ontvangen geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Een deel van dit geld komt uit het Gemeentefonds en wordt uitgekeerd in de vorm van algemene uitkeringen. Gemeenten ontvangen naast de uitkering uit het Gemeentefonds van het Rijk ook nog specifieke uitkeringen. Ook hebben zij nog eigen bronnen van inkomsten, zoals de gemeentelijke belastingen.

Wat is opschaling korting Gemeentefonds

In 2015 werd in het VVD/PvdA regeerakkoord opgenomen dat er gemeenten moesten komen met meer dan 100.000 inwoners. Veel gemeenten zouden dan moeten fuseren, opschalen. Die onzalige plannen waren al heel snel van de baan. Daar was geen enkel draagvlak voor. Maar de gemeenten krijgen wel een opschaling korting, dus minder geld uit het Gemeentefonds. Tijdens de Algemene Beschouwingen stelde Norbert Klein dan ook voor te stoppen met die onzinnige korting. Maar wat zegt minister-president Rutte: “Het is goed om te korten want dan worden gemeenten van onderaf gestimuleerd om te fuseren en een gemeentelijke herindeling leidt tot minder kosten bij de nieuwe gemeente.”

Deze opschaling korting is nog steeds niet van de baan tot op heden en de wethouder geeft aan dat deze korting voor Drechterland kan oplopen tot een bedrag ongeveer 900.000 euro in 2025. Momenteel is de korting bevroren op 300 miljoen voor alle gemeenten in Nederland. Volgens de wethouder moet we uitgaan van 1 promille van dit bedrag voor Drechterland zodat de Algemene uitkering van het gemeentefonds is verlaagd met 300.000 euro voor 2022.

Herijking Gemeentefonds

Gemeenten hebben dezelfde wettelijke taken, maar de omstandigheden waaronder zij die moeten uitvoeren lopen sterk uiteen. Bij de verdeling van de 30 miljard euro over gemeenten via het Gemeentefonds dient zo goed mogelijk rekening te worden gehouden met deze uiteenlopende omstandigheden. Dit gebeurt door de verdeelmodellen te baseren op objectieve structuurkenmerken van gemeenten.


Uit de laatste prognoses zal door herijking volgens de wethouder een extra bedrag van ongeveer 10 euro per inwoner of te wel 200.000,00 worden toegevoegd aan onze uitkering van het Gemeentefonds.

Arbitrage commissie Jeugdzorg

Gemeenten komen in 2019 tussen 1,6 miljard en 1,8 miljard euro tekort om op een goede manier jeugdzorg te bieden. Het rijk is tot nu toe nog niet voldoende bereid geweest deze tekorten aan te vullen. In het voorjaar is in samenspraak met de VNG een arbitrage commissie ingesteld om de problemen tussen het rijk en de gemeenten op te lossen.

Wethouder zegt hier het volgende over in zijn raadvoorstel:

Inmiddels is er meer duidelijkheid over de bedragen waar gemeenten in het kader van de uitspraak van de arbitragecommissie jeugdzorg rekening mee kunnen houden. De afspraak tussen kabinet, VNG en provincies (in hun rol van financiële toezichthouders) is dat er in 2022 rekening gehouden mag worden met 100% van het in arbitrage bepaalde bedrag, en voor de jaren daarna met 75% van de in arbitrage bepaalde bedragen. Voor Drechterland betekent dit dat gerekend mag worden met extra inkomsten van € 1.248.000 in 2022, teruglopend naar € 612.000 in 2025.

Volgend jaar verwacht het college meer duidelijkheid te hebben omtrent deze zaak.

OZB

Om de begroting sluitend te krijgen heeft het college in juli 2021 bij de bespreking van de kadernota een ombuigingspakket gepresenteerd van ruim 3,7 miljoen voor de periode 2021 /2025.

Onderdeel van het pakket was een verhoging van de OZB belasting met 8%. Door bovengemelde extra inkomsten kan deze is nu verlaagd worden tot 3%, waar wij als SPD al blij mee zijn voor onze burgers. Zoals bekend is ons standpunt voor deze raadsperiode geweest dat de OZB minimaal gelijk moet blijven, dat is helaas niet gelukt.

Amendementen CDA

Er werden twee amendementen in gediend door het CDA

 1. Verschil onderhoudskosten en verkeer infrastructurele verbeteringen
 2. Vitaal en op orde houden directe woonomgeving

Het eerste amendement heeft betrekking op het wegenonderhoudsplan binnen onze

gemeenten. Dit amendement is verworpen.

Het tweede amendement betreft:

1.Versobering van subsidieverstrekking (2024 e.v. € 75.000 voordeel). Subsidies zijn voor
veel maatschappelijke organisaties van wezenlijk belang. Het betreft subsidies voor
stichtingen en verenigingen die veelal draaien op vrijwilligers. De afgelopen jaren is er
rondom subsidies al eerder bezuinigd.

2. afschaffing van de subsidieregeling energiebesparende maatregelen.

3. onbenutte Cup-middelen (Cup=College Uitvoeringsprogramma onderdeel van het beleidsplan van dit college).

Het amendement is aangenomen door CDA,GBD en de SPD.

Op de volgende pagina nog een overzicht van het huishoudboekje (Begroting 2022) van onze gemeente.

Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.

Verslag raadsvergaderingen in oktober 2021

Bij de vergadering en in oktober en november werd onze griffier , Jan Commandeur, de komende twee maanden vervangen door Jan Jaap Hollander in verband een heup operatie van Jan Commandeur.  In de vergadering van oktober  zijn er vier bespreekstukken behandeld en drie hamerstukken 

Motie Woonvisie PDL

Eerste bespreekstuk was de aangehouden motie van PDL inzake de woonvisie van de vorige

raadsvergadering in september waar de stemming was gestaakt.

Er moest opnieuw gestemd worden over deze motie waarin PDL verzoekt met een nieuw woonplan

Voor de woonkern Venhuizen te komen in het eerste kwartaal van 2022.

 

 • Ons steeds meer berichten doen toekomen dat er weerstand is tegen het gekozen
  project achter ’t Twijver en dus wellicht geen gelopen race.
 • Dat de kans op vertraging zeer reëel is.
 • Dat het college heeft voorgesteld 350 woningen te bouwen in deze kern, en dat dit
  met het 1 plan überhaupt onhaalbaar is.
 • Wij de raad in positie willen brengen om een inhoudelijke discussie te voeren, over
  een tweede en mogelijk derde woningbouw locatie in Venhuizen.  

Gezien de grote woningnood die er ook in onze gemeente is hebben wij deze motie gesteund wat ook werd gedaan door GBD, PDL en CDA de motie was daarmee aangenomen.

Het tweede bespreekstuk was het Vaststellen van de Bouwstenen voor de omgevingsvisie

De bouwstenen omgevingsvisie vormen de kern van de omgevingswet.

De Omgevingswet gaat op 1 juli 2022 in werking en staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijker regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. De wet is ook veelomvattend. Hier is alle informatie gebundeld die voor gemeenten relevant is.

 1. De volgende bouwstenen voor werden aan de raad voorgelegd:
  We bouwen samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers verder aan een vitale gemeente waar iedereen erbij hoort en de ruimte heeft om zich te ontwikkelen.
 2. Onze identiteit wordt gevormd door de individuele kernen en de ligging van de gemeente in
  Westfriesland.
 3. We hebben oog voor elkaar in Drechterland en samen behouden wij al het mooie van de gemeente en bieden we de ruimte voor kwalitatieve ontwikkelingen.
 4. We hebben veel aandacht voor de ontwikkelingen in onze samenleving zoals de vergrijzing, gezondheid en het behoud van een sterke lokale gemeenschap.
 5. We zetten in op een groene en duurzame leefomgeving voor mens en dier.
 6. We gaan aan de slag met de Visie op de Dijk: passende recreatie, natuurversterking en behoud van de cultuurhistorische waarde
 7. We zien kansen voor bovenlokale samenwerking op het gebied van de energietransitie, economie, de woningbouwopgave, mobiliteit en recreatie.

Om de participatie van onze burgers mogelijk te maken heeft het college de website samen.drechterland.nl geopend. In Drechterland willen we onze bewoners op zoveel mogelijk manieren betrekken bij het beleid of bij specifieke projecten. Dit platform helpt ons hierbij. U kunt als bewoner op elk moment meedenken en uw bijdrage leveren. Afhankelijk van het soort project of de vraag zetten we dit platform in om ideeën te verzamelen, te discussiëren, enquêtes te lanceren, kort te polsen naar jullie mening over een standpunt enzovoorts. Samen maken we van Drechterland een fijne plek om te wonen en leven. 

Het stuk werd ruim besproken en samen met het CDA en GBD hebben wij de onderstaande motie ingediend:

 • het raadsvoorstel Bouwstenen omgevingsvisie Drechterland ter vaststelling is aangeboden;
 • dit document het fundament is van de nog nader vast te stellen Omgevingsvisie Drechterland
  uiterlijk in 2024;
 • in deze bouwstenen verschillende verhaallijnen zijn verwoord, waaronder de verhaallijn Vitale
  wijken,
 • binnen deze verhaallijn expliciet en uitsluitend de groeikernen Hoogkarspel en Venhuizen zijn
  benoemd als kernen met toekomstbestendige woonwijken, als zijnde leefbaar, duurzaam en met
  een passend woningaanbod;
 • tevens een kansenkaart is opgenomen (pg. 27) waarin louter en alleen wijken zijn weergegeven in
  Hoogkarspel en Venhuizen.
 • wij het standpunt innemen dat alle dorpskernen in onze gemeente zijn aangewezen als woon- en
  leefomgeving waar het goed toeven moet zijn en de leefbaarheid en het welbevinden belangrijke
  waarden zijn richting de toekomst;
 • wij om deze reden willen aandringen op herzien van deze verhaallijn, om duidelijk(er) te maken dat
  wij ons niet beperken tot Hoogkarspel en Venhuizen, maar vitale en toekomstbestendige
  woonwijken wensen in alle dorpskernen van Drechterland.

In deze verzoeken wij het college het volgende:

 1. dusdanige voorbereidingen te treffen dat sprake is van toekomstbestendige woonwijken in alle dorpskernen van Drechterland;
 2. dit principe nader uit te werken in de definitief nog vast te stellen Omgevingsvisie Drechterland.

Raadsvoorstel en motie zijn unaniem aangenomen in de raad.

Het derde bespreekstuk was Verordening nadeelcompensatie Omgevingswet.

Overheidsingrijpen kan voor sommige burgers en ondernemingen nadelige gevolgen hebben. Dat is
onvermijdelijk. Tot op zekere hoogte moeten deze gevolgen dus worden geaccepteerd. Maar als ze in vergelijking tot anderen onevenredig zwaar worden getroffen, kunnen burgers en ondernemingen
schadevergoeding ontvangen (artikel 4:126 van de Awb). De hoogte daarvan moet in zo’n geval redelijk zijn. De schadevergoeding dekt dus niet vanzelfsprekend de volledige schade. Een deel van de schade zal altijd voor eigen rekening blijven.

Het college stelde het volgende voor :
We kiezen voor een beleidsneutrale invulling, dat wil zeggen dat we
zoveel mogelijk de huidige werkwijze volgen.

 1. Argumenten
  Bij de behandeling van een planschadeverzoek is het inschakelen van een onafhankelijke adviseur verplicht. De gemeente is vrij in de wijze waarop dit wordt gedaan, dit kan een vaste adviescommissie zijn, een extern bureau of een individuele deskundige. De meeste gemeenten
  maken, zoals wij, hiervoor gebruik van een extern bureau. Er hoeft geen externe adviseur te worden ingeschakeld als er sprake is van “overzichtelijke zaken”, waarbij zonder diepgaand onderzoek blijkt dat het verzoek moet worden afgewezen.

  2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om schadevergoeding wordt een recht geheven. Dit is om te voorkomen dat er al te lichtvaardig wordt overgegaan tot indiening van een aanvraag om schadevergoeding. Dat heeft consequenties voor alle betrokkenen en legt een claim op ambtelijke capaciteit. Het recht was voorheen € 300 en wordt verhoogd naar € 500. Dit is meer in de lijn van de
  werkelijke kosten die moeten worden gemaakt. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd krijgt de indiener het bedrag terug.

Verder werden er  twee amendementen ingediend door PDL en GBD  waarvan er 1 werd verworpen en 1 aangenomen. Het raadvoorstel werd unaniem aanvaard door de raad. 

Het vierde en laatste bespreekstuk was

Vaststellen van het Bomenbeleidsplan

 1. De deelvisie Bomen, het Omgevingsprogramma Bomen en de Uitvoeringsagenda vast te stellen.
 2. De bij de deelvisie Bomen en het Omgevingsprogramma Bomen behorende bijlagen met de
  genoemde kaders, normen, richtlijnen en boomstructuren uitgangspunt te laten zijn voor een
  adequaat boombeheer en een duurzame inrichting van de buitenruimte met bomen.

Kern van het plan is:

actualiseren van het bomenbeleid om zo te komen tot een actueel bomenbeleid wat past binnen de SED-samenwerking en aansluit op de eisen vanuit de Omgevingswet. Het doel is om hiermee te komen tot een adequaat beheer van de bomen en een duurzaam bomenbestand.

Wij hebben samen met GBD, PDL en het CDA de volgende motie ingediend:

 • de gemeente Drechterland in haar ‘Bomenbeleidsplan’ aangeeft dat bomen een
  grote bijdrage kunnen leveren aan de luchtkwaliteit, de biodiversiteit, de gezondheid
  van mens en dier, de hittestress en de waterhuishouding.
 • dat in Drechterland, in oppervlakte de grootste gemeente van de SED, de minste
  bomen staan.
 • de EU in haar ‘Green Deal’ aangeeft dat er in Nederland 37.000 hectare bos moet
  worden aangelegd hetgeen betekent dat er 10% meer bos bijkomt.
 • de oppervlakte natuur en bos in Nederland met 14% de laagste van Europa is. Dit
  geldt ook voor de biodiversiteit.
 • Noord-Holland op een bescheiden plaats 8 van de provincies staat, wat betreft
  bosoppervlakte.
 • in het College UitvoeringsProgramma 2018-2022 staat dat “Bomen en Groen”
  bijdragen aan een leefbare en veilige omgeving.
 • in de nota “Bouwstenen voor Omgevingsvisie” (oktober 2021), als optie de aanplant
  van een bos wordt genoemd, in het kader van CO2-compensatie. 
 1. de nagenoeg boomloze N307, die in november 2018 is geopend, een behoorlijk
  aantal kilometers zichtbaar over ons grondgebied loopt.

En verzoeken het college het volgende:

 • te onderzoeken waar en hoe in Drechterland substantiële aanplant van bomen en/of
  bos mogelijk is.
 • hierbij ook subsidiemogelijkheden van hogere overheden worden meegenomen
 • in het bijzonder bij de provincie te informeren naar de mogelijkheden om delen van
  bermen langs de N307, waar dit uit verkeerstechnisch oogpunt mogelijk is, te
  beplanten.
 • bij de provincie te informeren naar de subsidiemogelijkheden o.b.v. het ‘Programma
  Gezonde Leefomgeving’.
 • om te beginnen locaties langs de N307 te beplanten met bomen
  (zie hieronder voor mogelijke locaties).

Het raadsvoorstel werd unaniem gesteund en de motie werd aangenomen..

Vergadering september 2021

Er waren 6 bespreekstukken en 3 hamerstukken deze vergadering.

Het eerste bespreekstuk vaststellen bestemmingsplan St Laurentiusstraat 1 te Hoogkarspel

voor vele bekend als het voormalige Water en Vuurhuis. Het is de bedoeling dat er 27 appartementen gebouwd gaan worden in het midden- segment voor met name 1 of 2 persoonshuishoudens. De vaststelling is unaniem aangenomen in de Raad.

Het tweede bespreekstuk bestemmingsplan Drechterland Zuid

Met het vaststellen van dit bestemmingsplan is de bescherming van het weidevogelleefgebied in overeenstemming met eerder vastgesteld provinciaal beleid van de Omgevingsverordening NH2020 en is het weidevogelgebied opgenomen in het Bijzonder Provinciaal Landschap of in Natuur Netwerk Nederland. Voor het voorliggende bestemmingsplan geldt dat het weidevogelgebied binnen de nieuwe Omgevingsverordening deels onderdeel uitmaakt van het beschermingsregime Bijzonder Provinciaal Landschap Schellinkhout en omgeving en deels valt binnen het Natuur Netwerk Nederland. Het bestemmingsplan is unaniem aangenomen door de raad.

Het derde bespreekstuk Woonprogramma 2021-2025

Het woonprogramma beschrijft op hoofdlijnen het woonbeleid voor de periode 2021-2025, met aandacht voor de verschillende vitale dorpen. Doelstelling is dat inwoners prettig kunnen wonen en werken in de eigen gemeente. Op basis van het woonprogramma worden prestatieafspraken gemaakt met corporaties en het woonprogramma vormt het kader voor nieuwe woningbouwontwikkelingen. Het woonbeleid zoals beschreven in het woonprogramma is erop gericht om aan te sluiten op de (toekomstige) behoefte van inwoners van Drechterland. De toekomst vraagt om meer duurzame woningen, aandacht voor voldoende passende woningen voor starters en senioren en daarmee is het de doelstelling meer betaalbare woningen te realiseren.

De acties zijn:

 • Verkenning van instrumenten om meer betaalbare woningen te realiseren voor starters en senioren
  (2022 -2023), zoals:
 • Doelgroepenverordening
 • Anti-speculatiebeding
 • Zelfbewoningsplicht (verankeren in het beleid)
 • Tussenvormen van huur- en koopwoningen.
 • Collectief particuliere opdrachtgeverschap (CPO
 • Opstellen van een woonzorgvisie Drechterland (2022-2023).
 • Stimuleringsinstrumenten om langer zelfstandig thuis wonen verder uit te bouwen
 • Inventariseren van locaties binnen de gemeente die extra aandacht nodig hebben en     het komen voor deze locaties met een passend plan van aanpak voor een wijkaanpak. (2023)
 • Lokaal- en regionaal beleid gericht op de huisvesting van arbeidsmigranten (2021 – 2022)
 • Onderzoek samen met de regio naar de mogelijkheid van woningsplitsen – delen en kamerverhuur om de druk op de woningmarkt te verlagen (2021 – 2022).
 • Onderzoek samen met de regio naar huisvesting van senioren (2021-2022)
 • Monitoren van de ontwikkelingen:
 • Jaarlijkse monitor woningbouwprogrammering (2022 – 2025);
 • Regionaal Woonbehoefteonderzoek (2022)
 • Haalbaarheid en meerwaarde onderzoeken van flexwonen (modulaire bouw) (2021-2022)
 • Evalueren en actualiseren starterslening (2021 – 2022)
 • Informatieprogramma om jongeren bewust te maken van het tijdig inschrijven op  sociale huurwoningen en de beperkingen bij het krijgen van een hypotheek door bijvoorbeeld een
  studieschuld (2022)

Als SPD hebben wij 1 motie ingediend waarin wij meer aandacht vragen voor informatie- verstrekking op de gemeentelijke websiteen andere mediakanalen (lokale krantjes) omtrent bouwmogelijkheden op eigen erf voor mantelzorgers en hulpbehoevenden.

De motie en het voorstel zijn unaniem aangenomen door de raad.

Het vierde bespreekstuk
De Transitievisie Warmte Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland

Met de visie geeft de gemeente aan op welke wijze zij de ambitie om tot een aardgasvrije gemeente te komen, wil zetten. In de visie wordt duidelijk in welke wijken er als eerste plannen worden gemaakt en hoe en op welke termijn die wijk aardgasvrij zou kunnen worden.

Eén ding is in ieder geval duidelijk: de komende warmtetransitie vormt de komende decennia een grote maatschappelijke uitdaging, die veel gaat vragen van overheden op alle niveaus, maar vooral ook van alle Nederlandse burgers.

Het maken van de Transitievisie Warmte is een onderdeel van de afspraak in het Klimaatakkoord.

Vooralsnog zijn in Drechterland twee kansrijke gebieden aangewezen waar men wil starten met de transitie warmte.

 • Centrum Hoogkarspel
 • Het buitengebied van Drechterland

Volgend jaar zal een definitieve keuze worden gemaakt.

Het voorstel werd unaniem aangenomen door de raad

Het vijfde bespreekstuk
Onderzoeksrapport RKC SED Doeltreffendheid digitale dienstverlening

De uitvoerende SED-organisatie heeft de afgelopen jaren ingezet op het digitaal aanbieden van de dienstverlening van de SED-gemeenten. Dit is tot uitdrukking gekomen in een gezamenlijke visie voor de drie SED-gemeenten, gezamenlijke doelstellingen, steeds meer digitale producten en meer zicht op ervaringen en wensen van gebruikers.
De doeltreffendheid (en doelmatigheid) van de digitale dienstverlening kan in belangrijke mate aan kracht winnen, gezien vanuit het perspectief van gebruikers en gemeenteraden. Dit komt vooral omdat de visie niet is uitgewerkt, servicenormen niet actueel zijn en er een beperkte analyse van waarderingen en behoeften van gebruikers is.
Daarnaast zijn raden weliswaar algemeen geïnformeerd, maar niet adequaat in hun rol gezet. Dit komt met name omdat naast de uitvoerende rol van de SED-organisatie, zij ook een sturende rol blijkt te hebben. De raden hebben nu vooral een reactieve en volgende rol. Het is belangrijk, gezien de verantwoordelijkheid van de raden en het belang van digitalisering, de raden meer strategisch gaan sturen op digitalisering.

Het voorstel is unaniem aangenomen door de raad.

Het zesde en laatste bespreekstuk van deze raadsvergadering
Transformatievisie JeugdzorgPlus vanaf 2023

In het voorliggende visiedocument is vastgelegd hoe de inhoudelijke doorontwikkeling van de JeugdzorgPlus tot stand moet komen in de Noord-Holland-Noord gemeenten.
JeugdzorgPlus betreft een tijdelijke opname, die erop gericht is jeugdigen voor te bereiden op een voor hen geschikte plek in de maatschappij. Met specifieke aandacht voor betrokkenheid van het netwerk, onderwijs/werk, huisvesting en het opbouwen van een (in)formeel netwerk. Om in 2030 geen gesloten jeugdhulp meer te hebben, zijn er drie speerpunten geformuleerd waar de Noord-Holland-Noord gemeenten zich op gaan richten:

 1. Het voorkomen van gesloten plaatsingen;
 2. Het gecontroleerd afbouwen van gesloten plaatsingen; 
 3. Het bevorderen van de uitstroom uit de geslotenheid.

Vreemd was wel dat de thema avond waar een toelichting zou worden gegeven op dit plan nog moest plaatsvinden.

Het voorstel is unaniem aangenomen door de raad

Maart 2021

Wij hebben deze maand schriftelijke vragen gesteld rondom de uitzending van Zembla en de financiële ouderenmishandeling. Zie: schriftelijke vragen.

Wij hebben tijdens het vragenkwartiertje veel aandacht gevraagd rondom de zorgelijke berichten rondom de datacenters en ons drinkwater. In de media werd duidelijk dat datacenters én veel drinkwater gebruiken voor koeling én dit verontreinigd terug zou komen in het milieu. De wethouder gaf in de beantwoording aan dat de gemeente geen bevoegd gezag hierin is. Overige gemeenten om ons heen pakken de signalen gelukkig ook op, we zullen hun beantwoording volgen.

Op de agenda stond de uitgave gepland voor het Raadhuisplein te Hoogkarspel. Als SPD vonden wij, met andere partijen, dat de aanvankelijke kosten toch wel buitensporig hoog waren. Wij hebben daarom meegestemd, mits er wel bespaard werd op zaken die niet perse nodig waren.

Het overhevelingsbesluit is normaal geen onderwerp waar veel tijd aan wordt besteed in de raad. Echter stonden er onduidelijkheden en onjuistheden in dit besluit. Wij zijn er helemaal ingedoken en kwamen tot de conclusie dat wij het niet zouden kunnen goedkeuren, aangezien er dus in de tekst onjuistheden staan. Helaas bleven de antwoorden op onze -lang van tevoren-  gestelde vragen wederom uit, wij hebben er niet mee ingestemd en hebben later schriftelijk om verheldering van de onjuistheden gevraagd.

Verder was de woningbouw aan de Marktweg helaas door de meerderheid van de partijen als ‘hamerstuk’ benoemd, wij hadden graag hierover nog een gesprek/debat gevoerd. 

Februari 2021

Wij hebben deze maand schriftelijke vragen gesteld over twee onderwerpen. De eerste is de aanhoudende zorg rondom de misstanden in de particuliere verhuur in onze regio. Er zijn veel signalen dat huizen verhuurd worden als ‘kamerverhuur’ waarin dus 3,4 of 5 individuen in een eensgezinswoning wonen. Op deze manier verhuren is winstgevend voor verhuurders, maar dit mag niet. Huizen worden – omdat er geen handhaving plaatsvindt- hierom opgekocht voor de verhuur, terwijl dit juist ook woningen zijn die voor starters interessant zijn. Starters én middenhuurders grijpen hierdoor mis.

Tweede set vragen die wij hebben gesteld gaan over het gebrek aan concrete aanpak voor eenzaamheid en psychische problemen in deze gemeente. Een schrijnende toename, sinds alle corona-maatregelen. De gemeente had een plan toegezegd hiervoor in 2020, maar dit blijft uit.

Op de raadsagenda van februari stonden de regionale strategie klimaatadaptatie én een negental kadernota’s van gemeenschappelijke regelingen. De motie van het PDL is unaniem aangenomen, VVD diende een motie in rondom ’tegenprestatie’ voor bijstandsgerechtigden. Bij verdere navraag en overleg hebben we hier niet mee ingestemd.

Tijdens het vragenkwartiertje hebben we gevraagd naar de status van ontwikkeling van de woningen aan de Buurt, iets wat we via de krant hebben moeten vernemen. Het antwoord van de wethouder leidde tot vele discussies gaandeweg de maanden. De suggestie dat de wethouder niet op de hoogte was van alle ontwikkelingen, wordt ten zeerste betwijfeld door de initiatiefnemers.

Januari 2021

Het was zomaar een politiek erg rustige maand. Het digitale vergaderen vlotte nog niet erg, we moeten er allemaal aan wennen. We merken dat een fysieke vergadering toch veel meer voordelen heeft en dat hierin betere gesprekken mogelijk zijn, het is niet anders.

Deze maand stond het ‘woonakkoord Westfriesland’ op de agenda. Veel algemene zaken waar je niet tegen kunt zijn met lokale ambities. Uiteraard hebben wij ons deze maand hard gemaakt voor onze visie hierover. Wij pleiten voor meer seniorenwoningen zodat er meer doorstroom kan plaatsvinden voor jongeren, senioren wonen vaak – tegen hun zin in-  in té grote woningen. Er zijn helaas te weinig geschikte woningen voor hen beschikbaar. Onze specifieke vragen voor Drechterland mbt ‘onjuiste verhuur’ hebben wij in februari onder de aandacht gebracht. 

Design & creatie: Mayflower Reclame