10630544s-1

Wie zijn wij

Wie zijn wij: Een groep enthousiastelingen van verschillende leeftijden, met verschillende achtergronden en verschillende expertises met een gezamenlijk doel.

Waarom zijn wij er: Wij vonden allen dat er binnen de gemeente een nieuwe onafhankelijke partij nodig was die o.a. de belangen van senioren en zwakkeren zou vertegenwoordigen en ook kan bijdragen bij het verkleinen van de kloof tussen burgers en de gemeente d.m.v. het ook aandragen van kleine initiatieven op lokaal niveau.

Voor wie zijn wij er: Hoewel onze naam nog wel eens doet vermoeden dat wij ‘slechts’ de belangen van de senioren behartigen; staan wij natuurlijk voor de belangen van alle burgers in Drechterland. Daar waar de belangen van de ouderen en/of zwakkeren ondergesneeuwd raken met andere belangen zullen wij voor deze eerste ons hard maken.

Waar staan wij voor: Wij staan voor een sociaal en eerlijk beleid voor iedereen en vinden dat de (financiële) hulpmiddelen geen hangmat moeten zijn, maar een vangnet voor hen die het echt nodig hebben. Het is belangrijk dat de mensen die deze voorzieningen nodig hebben ze ook daadwerkelijk kunnen krijgen, kunnen inzien wat er mogelijk is en hoe dit te realiseren valt. Naast de senioren maken wij ons ook extra hard voor de zwakkeren en jongeren in onze gemeente. In principe maken wij ons natuurlijk hard voor alle inwoners van Drechterland. Daar waar de belangen van senioren en/of zwakkeren haaks staan met andere belangen, weet u waar wij voor zullen kiezen. Wij willen de kloof tussen gemeente en inwoners verkleinen en de ondersteuning verbeteren. Wij streven naar aantrekkelijk karakterbehoud van de kernen en versterking van de leefbaarheid in de dorpen, dit d.m.v. voldoende (groen- en recreatie) voorzieningen, werkgelegenheid en veiligheid. Een veilig, leefbaar, mooi, gezellig Drechterland waarin ook de kleine dingen het verschil kunnen maken. Dit doen we samen, met en voor elkaar.

Wat hebben wij bereikt: Afgelopen jaren hebben wij ons sterk gemaakt voor lokale initiatieven en hebben meegestemd met de voorstellen en het gedachtegoed waar wij voor staan. De eenzaamheid onder ouderen en ook jongeren heeft onze aandacht, wij zijn tevreden gestemd dat dit inmiddels ook aandacht in de gemeente heeft verkregen. Daarbij hebben wij ook extra aandacht gegenereerd voor veiligheid, dit zowel voor de verkeerssituaties, voor drank- en drugs- en medicijnengebruik als voor de rubberkorrels in de kunstvoetbalvelden of speelplaatsen. Neem de Torenweg, of de Houterweg waar wij al tijden actief zijn om de onveilige verkeerssituatie onder de aandacht te brengen, en dit zullen wij blijven doen. Zoals wij ook onlangs initiatieven hebben aangedragen rondom de onveilige verkeerssituatie in Westwoud en Hoogkarspel door nieuwe ideeën aan te dragen. Wij hebben meegestemd met moties en amendementen van onze collega-partijen die binnen ons gedachtegoed vallen. Daarbij hebben wij ongeruste inwoners ondersteund bij het verkrijgen van de juiste hulp, ondersteuning of informatie binnen de gemeente om bepaalde zaken te realiseren. Ook hebben wij een positief aandeel geleverd aan de opwaardering van het haventje in Wijdenes, en hebben wij laten realiseren dat er vis- en parkeerplaatsen zijn gekomen voor mindervaliden. Ook de (te) hoge salarissen van ambtenaren hebben wij onder de aandacht gebracht en de onveilige situatie in de gemeente rondom de AED vanuit de EHBO. Ook schromen we niet om bij grote projecten, zoals de aanleg van de N23, onze bevindingen duidelijk in de strijd te gooien, temeer als het de gezondheid van omwonenden betreft.  Zo zijn er nog veel meer zaken die wij kunnen opsommen, maar kortom: voor zeer uiteenlopende onderwerpen maken wij ons hard en het zijn ook de kleine dingen die het verschil kunnen maken.

Design & creatie: Mayflower Reclame