Archief 2020

December 2020

Tijdens het vragenkwartiertje hebben we twee vragen gesteld. Wat de gevolgen en aanpak zijn van de landelijke toeslagenaffaire voor Drechterland, was de eerste vraag. De tweede vraag richtte zich op het geluidsoverlast en de verkeersoverlast rondom Pyxis in Oosterblokker.

In de raad was dit een bijzondere maand, het stond toch in het teken van een nieuwe wethouder Sociaal Domein. Deze gebeurtenis vond digitaal plaats, gezien de corona-maatregelen.
Het carbid-verbod is deze maand door de raad akkoord bevonden. Door ons is deze maand een motie ingediend waarin wij een appèl doen voor een aanpak voor eenzaamheid in onze gemeente. De concrete aanpak en plan blijft, ondanks de vele beloften, uit in deze tijden waarin jong en oud erg kwetsbaar zijn.

In de regionale media werd na deze raadsvergadering het ‘nieuws’ opgepakt dat er 5 van de 16 raadsleden tégen de benoeming van de nieuwe wethouder hadden gestemd. Dit is redelijk uniek. Wij vonden het jammer dat de nieuwe wethouder op deze manier haar start moest maken en wensen haar veel succes met haar nieuwe functie. .

Augustus 2020

In augustus was een digitale regionale vergadering rondom de Regionale Energie Strategie (RES). Aangezien onze gemeente samen met alle gemeenten in Westfriesland ‘reactie’ geeft op het plan vanuit de provincie over windmolens en dergelijke, was het nodig om eerst dus van alle Westfriese collega’s te horen hoe zij erin zouden staan.
Eind augustus hebben we onze algemene ledenvergadering gehouden, gezien de corona-maatregelen is dit kleinschalig geweest in een horeca-gelegenheid, om zodoende de afstand goed te kunnen bewaren. Het was een heel fijne avond, we waren blij dat we in goede stemming en in goede gezondheid zowel het afgelopen als het toekomende politieke seizoen konden bespreken. Als fractie kijken we terug op een heel goede ALV waarin we sterk gemotiveerd zijn voor de komende periode!

Juli 2020

In juli zijn er twee onderwerpen behandeld op de agenda.

Voor het rapport RKC rondom Jeugdzorg in de gemeente hebben wij een amendement ingediend en deze is unaniem aangenomen! De kosten in het sociaal domein stijgen heel hard, echter kan er niet lukraak overal bezuinigd worden. Wij pleitten voor een aantal concrete bezuinigingsvoorstellen en eind oktober de eerste halfjaargegevens te overleggen met de raad.

Het tweede onderdeel van de vergadering ging over de jaarstukken en de kadernota. Onze partij heeft zich onder andere hard gemaakt voor het tegenhouden van de OZB-verhoging, omdat de noodzaak hiervan volgens ons niet is aangetoond. Het college wil een groot bedrag reserveren, waaraan is nog niet duidelijk. Hierom zouden wij, tegen alle verkiezingsafspraken in, een OZB-verhoging moeten doen. De Seniorenpartij vindt dit, net als Gemeentebelangen, een slecht idee en heeft hiervoor een motie en amendement ingediend om dit tegen te gaan. Ook hebben we onder andere aandacht gevraagd om niét het gemeentenieuws allemaal digitaal te maken, dit is voor veel senioren erg vervelend. Het project Vitale Dorpen is ook nu weer voor ons een aandachtspunt geweest omdat hier veel geld weer voor gereserveerd is geweest, wat niet gebruikt is voor projecten zelf. Het geld wordt puur gebruikt om fulltime ambtenaren te betalen, terwijl zij zeker niet fulltime met deze projecten nog bezig zijn. Als laatste hebben we veel aandacht gevraagd rondom de zorgelijke situatie in het sociaal domein. Er wordt €250.000 euro bezuinigd op het sociaal domein terwijl er letterlijk geen onderbouwing bij staat op welke manier dit gaat gebeuren, wij maken ons hier zorgen om en zien uit naar de onderbouwing.

En nu eerst zomerreces! Dan gaan we in frisse moed verder in september!

Juni 2020

Juni is voor ons een heel bedrijvige politieke maand geweest. Door de corona-maatregelen waren vele ’thema-avonden’ verplaatst naar juni, dit was voor het eerst dat we elkaar weer fysiek zagen sinds maanden.
Gezien de onrust over de demonstraties die wel/niet in het land werden toegestaan, hebben we tijdens het vragenkwartiertje gevraagd of er in Drechterland sprake is van beslissingen over demonstraties. De burgemeester gaf aan dat hij hier geen signalen over heeft ontvangen.
Een belangrijk onderwerp deze maand in de besluitvorming was de huisvesting van arbeidsmigranten. Er waren grote verschillen tussen de partijen hoe zij hier tegenaan keken, hierom werden meerdere moties ingediend. Onze partij heeft met PDL en Gemeentebelangen een motie ingediend voor eerdere evaluatiemomenten. Ook hebben wij met het amendement met CDA en Gemeentebelangen gestemd voor o.a. wijziging aantal bedden en routes. Wij stemden later samen met VVD en PDL om juridische mogelijkheden uit te zoeken voor het ‘overhevelen’ binnen agrarische bedrijven.

Verder tijdens de vergadering ook een belangrijk onderdeel rondom de woningontwikkeling in Schellinkhout. Onze partij is blij dat er aandacht is voor senioren en seniorenwoningen, daarnaast voor het aantrekken van starters in het mooie dorp. We hebben benadrukt het belangrijk te vinden dat de inwoners van het dorp die zich niet gehoord hebben gevoeld, alsnog echt te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de plannen.

Als laatste heeft onze fractie zich deze maand hard gemaakt in samenwerking met andere partijen voor een nieuwe reeks schriftelijke vragen rondom het vakantiepark in Wijdenes. Er zijn daar veel zaken gebeurd die volgens ons en drie andere partijen, veel vraagtekens oproepen. We hebben hierover intensief contact gehad met omwonenden die zorgen hebben.

Mei 2020

In mei was het een digitale maand, door de corona-maatregelen. Regionale bijeenkomsten én ook de raadsvergadering zijn digitaal gehouden, het was af en toe een rommelige start maar aan het einde van de maand was iedereen wat meer gewend aan deze manier van vergaderen.
Tijdens de raadsvergadering is er voor de nieuwe Algemene Plaatselijke Verondening (APV) gestemd, waarbij onder andere het verbod op lach-gas is meegenomen. Wij hebben hier veel aandacht voor gevraagd en zijn blij dat dit nu in de APV staat. Met de subsidie voor de tennisvereniging van Oosterblokker hebben wij ingestemd, net als de gelden voor twee bruggen die vervangen moeten worden.
In deze raadsvergadering is ook een actieve discussie geweest rondom ‘huisvuil’ of zoals dat bij ons heette: het gemeentelijk grondstoffenplan. Wij hebben samen met VVD en Gemeentebelangen een motie ingediend om te pleiten voor het onderzoeken van meerdere oplossingen, in plaats van 1. Grote wijzigingen in de aanpak voor huisvuil zijn nodig, toch willen we daarom alle opties goed kunnen beoordelen. Het huidige voorstel lijkt de voorkeur uit te spreken voor ‘diftar’, dat houdt in dat ieder individueel aparte tarieven zal moeten betalen afhankelijk van de hoeveelheid huisvuil. Dit lijkt ons niet de beste en meest efficiënte aanpak.

In mei hebben we met vier partijen ook een motie ingediend dat we geen (toekomstige) windmolens te dichtbij woningen zouden willen hebben. Deze plannen vanuit de provincie beloven voor de komende jaren een actieve discussie. Wij zijn blij dat we met de meerderheid dit hebben uitgesproken over onze gemeente.

Februari 2020

Design & creatie: Mayflower Reclame