Archief 2018

November 2018

De maand november was een drukke maand, er waren twee raadsvergaderingen waaronder ook een over het heel belangrijke onderwerp rondom het Maatschappelijk akkoord en de programmabegroting.
We hebben totaal zelf vier moties ingediend in november waarvan er een is behaald.

Helaas hebben onze moties het niet gehaald /niet voldoende steun gekregen die:

  • meer aandacht en ondersteuning bepleit voor mantelzorgers.
  • meer ondersteuning en uitbreiding bepleit voor de dementievriendelijke gemeente.

We hadden gehoopt gezien het sociale karakter van het maatschappelijk akkoord dat deze moties het gehaald zouden hebben, wij hebben ons best gedaan.

Onze motie rondom het AED-netwerk is niet aangenomen, toch is er eindelijk in november na vele vragen van ons  -gedurende langere periode- duidelijkheid gekomen vanuit de wethouder wat de stand van zaken is rondom deze veiligheid in onze gemeente en wat er aan gaat gebeuren. We kregen gelukkig bijval vanuit andere partijen dat dit onderwerp inderdaad te lang onbeantwoord is gebleven.

De motie die het wel gehaald heeft, waar wij erg trots en tevreden over zijn, is de aanpak rondom medicijngebruik en –verslaving. Samengevat pleiten wij al langere periode dat er naast aandacht voor alcohol- en drugsproblematiek ook aandacht moet zijn voor een stille groeiende epidemie: medicijnmisbruik en –verslaving. Wij zijn erg blij dat de gemeenteraad met ons van mening is dat deze zorgelijke trend inderdaad aandacht moet verdienen, het zal komend jaar dan ook meegenomen worden in het Uitvoeringsprogramma Alcohol en drugs. We blijven dit goed in de gaten houden en zijn blij dat onze gemeente dit nu (als trendsetter) op gaat pakken.


Zoals eerder hebben wij ons vaak kritisch uitgelaten over het Maatschappelijk akkoord: het lijkt alsof alles en iedereen erbij betrokken is maar in de werkelijkheid is dat helaas niet het geval. Daarbij vinden wij het maatschappelijk akkoord, in tegenstelling tot alle verkiezingsbeloftes, weinig amibiteus. Zeker op het gebied van het sociaal domein, waar zoveel uitdagingen liggen.

Hieronder de uiteenzetting van onze visie op het maatschappelijk akkoord, welke wij ook hebben voorgedragen.

“Namens onze fractie wil ik graag onze visie delen over het ambitiedocument.
Zoals u weet hebben wij zowel in april als in juli onze zorgen ge-uit hoe dit zogenaamde ‘maatschappelijk akkoord’  tot stand zou komen. Als je uitdraagt dat het raadsbreed en maatschappelijk breed gedragen is, moet je ook zorgen dat dat zo is, en dat is het helaas niet.
In april hoorden we dat we tot juli moesten wachten want dan zou de mening van de inwoners zijn meegenomen. In juli heb ik met een stift de verschillen gezocht tussen de verschillende documenten : een summier gedeelte van de visie van de inwoners is meegenomen.
Ik ga niet precies herhalen wat ik toen heb gezegd, wij hebben toen duidelijk aangegeven dat wij onszelf en de visie van de inwoners er niet in konden vinden. En met name bij het sociaal domein.

‘Wij missen de verkiezingen!’ heb ik toen gezegd. Want wat konden wij allen toch duidelijk uitdragen wat wij allemaal wilden aanpakken met elkaar. Al lag hier het verkiezingsprogramma van het CDA en met name het senioren- en jongerenmanifest had ik volmondig ja gezegd.

Want bij de bijeenkomst waarin de inwoners hun mening konden vertellen in juni, was ik bij de groep ‘ sociaal domein’ . er werden 14 onderwerpen opgenoemd, de meeste stemmen gingen over het onderwerp Jeugd. Zo veel mensen wilden dat jeugd erin verwerkt werd : ontmoetingsplekken, contactpersonen, bereikbaarheid, alcohol drugs, jongeren betrekken, preventie depressies… etc.
In de ambities staat maar 1 keer het woord jeugd.. en niet eens bij sociaal domein maar bij veiligheid. 3 ambities maar onder het sociaal domein.
In het ambitiedocument staat jeugd slechts een paar keer, bij cultuur, woningbouw, herbestemmen hemschool. Onze jeugd en jongeren en inwoners verdienen veel meer. Net als onze ouderen. Wij wensen vooral veel gelukkige en gezonde inwoners van Drechterland, met de ondersteuning, beleid en informatie die daarbij past

Het uitgewerkte document is wat ons betreft dan ook onvolledig en toont te weinig ambitie. Nou hebben wij ervoor gekozen toch niet nu onze moties en amendementen hier in te dienen, maar dit bij het volgende agenda-punt te doen omdat we daar naar onze beleving meer concreet kunnen ankeren en dit meer symbolisch is. Anders moeten we drie keer een motie indienen over een onderwerp, daar maken we onszelf denk ik niet populair mee.

Onze vragen:
ambitie 1: Veiligheid : er staat beschreven dat een genoemde zorg die is van alcohol en drugsgebruik onder jongeren. Om daarop in te spelen zetten wij deze periode ‘ bijvoorbeeld’  verder in op het project In control of alcohol & Drugs.
> 1. Bijvoorbeeld duidt dat er meerdere zaken zijn die gebeuren, wat gebeurt er nog meer naast dit traject?
> 2. Is er met betrekking tot deze ambitie ook samenwerking met de zorg/ambitie vanuit het sociaal domein ipv veiligheid?
Wij hebben verder ideeen hoe dit concreter en vollediger aan te pakken, maar dat komt bij het volgende programmapunt anders herhaal ik zo.

2.1 Een strategische visie op de kernen. Begrijp ik goed dat dit Vitale Dorpen is? Hoe waarborgt u het enthousiasme en zorgt u ervoor dat er nieuwe aanwas blijft en dat het non-politieke karakter behouden blijft?

2.4 Vitaliteit Venhuizen: wij zijn nog in afwachting van onze vragen over o.a. het Centrumplan. Wanneer kan dit plaatsvinden?

2.5 Hemschool, we lazen laatst dat de aanbesteding was mislukt. En nu?

2.7 meer mensen laten sporten, dit moet in 2020 en verder gereed zijn?

2.8 Hoe wordt die visie rondom oa leefbaarheid opgesteld? Met wie? En waarom pas in 2020?

ambitie 4 infrastructuur: wij sluiten ons aan bij de vandaag ingediende schriftelijke vragen door het VVD die wij sterk vonden.

ambitie 8 sociaal domein:
 Waarom worden 4 belangrijke aanpakken en visies gepland af te hebben in 2020, niet erg ambitieus wat ons betreft. Een plan van aanpak voor eenzaamheid voor 2020? En dat terwijl de problematiek zo urgent is en al zo lang bekend. Wij zien dit heel graag naar beneden geschroeft.

Dementievriendelijke gemeente, zoals wij in het volgende agendapunt zullen uitleggen missen wij hierin de belangrijke rol van de mantelzorgers.

Sociaal domein verder: een zorgkaart af hebben in 2020? Waarom zo laat? En ik lees niet of dit op papier of digitaal is. Wij zien dit graag toegankelijk ook voor de oudere doelgroep en mantelzorgers op papier.

Ambitie 10: over wat voor experimenten heeft u het?

Ambitie duurzaamheid, grote complimenten en concreet uitgewerkt. Kanttekening vanuit ons, graag stap voor stap met de gastransitie, de wetenschap is nog niet zover als wij en we willen mensen en het mileu niet onnodig opzadelen met onnodig hoge elektriciteits kosten

 

13 Vitale dorpen: de vraag als al eerder gesteld hierover.

En de vraag: hoe gaat u jongeren meer bij de politiek betrekken? Zij waren ook niet in beeld bij vitale dorpen.

Ook hebben veel inwoners hun wens geuit over een beter bereikbare gemeente qua openbaar vervoer, ik kan dan nergens teruglezen, graag hoor ik daar nog wat over

 

Vorige keren hebben wij niet meegedaan aan de stemming, omdat wij in afwachting waren van de uitwerking en het niet voldoende bleek. Wij zullen ermee instemmen, zei het met de kanttekening dat wij dit niet ervaren als het ambitiedocument voortvloeiend uit een breed maatschappelijk akkoord. Het is een voldoende, net aan. 6.2 “

 

Ook werd er begin november in de Raadsvergadering opnieuw gestemd voor ‘het reiger en paard’, wat de vorige raadsvergadering niet besloten kon worden aangezien de stemmen gelijk waren. De VVD had een kostenbesparende motie, dat wél ‘het paard’ teruggeplaatst zou worden, maar de Reiger niet. Wij waren hier voorstander van omdat dan tóch een van de kunstwerken behouden blijft en tegelijkertijd €24.400,- bespaard wordt. De motie van het CDA, konden wij niet steunen omdat deze o.a. bepleit dat nogmaals (wat al veel gedaan is) onderzocht moet worden naar een buitenlocatie voor het paard en nieuwe locaties voor de reiger: dit lijkt ons het omgekeerde van kostenbesparing en dubbel werk. Door een nipte meerderheid is deze motie van het CDA aangenomen.

————-

In de tweede raadsvergadering, eind november, kwamen heel andere onderwerpen aan de orde. De vaststelling van de najaarsnota, een raadsbrede ingediende motie over de verkeersproblematiek op de Zuiderdracht te Oosterblokker en op ons verzoek kwam toch het Plan van Aanpak over de dementievriendelijke gemeente op de agenda.

Over de najaarsnota is veel gesproken in de maand november. Tijdens de raadsvergadering hebben wij hier nog wel vragen over gesteld, o.a. de kosten voor de SED en daarbij de schuld- en armoede impuls. De najaarsnota is unaniem aangenomen door de raad.
De motie rondom de verkeersproblematiek op de Zuiderdracht te Oosterblokker, op eerder initiatief van GBD, is ook door de hele raad ingediend en aangenomen. Ons raadslid Maartje Tros heeft zich bewust onthouden van stemming en debat, omdat zij mogelijk op deze straat gaat wonen en niet de indruk zou willen wekken dat er sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling.
Het onderwerp Dementievriendelijke gemeente kwam op ons verzoek toch op de agenda omdat we vonden dat dit Plan van Aanpak –voor dit heel belangrijke onderwerp- helaas onvolledig is en verbeterd kan worden. Wij zijn van mening dat je dit zeer zorgvuldig moet aanpakken en dat de ambitie ervan af mag spatten.
Zo wilde wij de aanvulling dat:
– er ook bewustwording is voor dementie onder niet-senioren (alles is nu geschreven over senioren);
– de ambitie hoe de gemeente via zowel social media als krantjes inwoners hierbij gaat betrekken;
– meer aandacht en uitwerking voor ‘preventie’ en preventieve maatregelen m.b.t. dementie: zoals muziek, bewegen, dagopvang en leefstijl.

Helaas heeft onze motie niet de meerderheid gehaald, alleen GBD stemde mee. Wij zullen actief in de gaten houden of deze uitvoering van Dementievriendelijke gemeente  voldoende aandacht krijgt in 2019, daar kunt u op rekenen.


 Oktober 2018

In de maand oktober was er een thema-bijeenkomst van het sociaal domein van de gemeente Drechterland, dit was een boeiende avond!
Voor de raadsvergadering waren er een aantal onderwerpen die speelden: het meerjarenplan Veiligheid en de herplaatsing van de kunstwerken van Reiger en Paard: deze waren i.v.m. het nieuwe gemeentehuis destijds weggehaald en er lag nu een voorstel om deze op een bepaalde plaats tegen bepaalde kosten te herplaatsen.

Begin oktober hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de stand van zaken van de antwoorden over de AED’s in onze regio. Wij vroegen hier vorig jaar november al aandacht voor, deze antwoorden blijven ondanks vele beloften aldoor uit. Wij willen dat deze antwoorden zo snel mogelijk komen zodat we een duidelijk beeld krijgen van de veiligheid van onze gemeente vanuit de EHBO.

Bij het vragenkwartiertje heeft onze fractie twee vragen gesteld: over de zorgelijke verkeerssituatie op de Zuiderdracht te Oosterblokker en over de mogelijkheden voor het vriendelijker maken van de wegen voor senioren van het centrum van Hoogkarspel. Rondom de Zuiderdracht in Oosterblokker is later een aparte bijeenkomst belegd, n.a.v. de vele klachten en zorgen. Rondom het vriendelijker maken voor senioren in Hoogkarspel is er de toezegging gedaan dat er op korte termijn veranderingen zullen plaatsvinden.

Rondom het herplaatsen van de kunstwerken was onze partij, net als overigens een aantal andere partijen, kritisch. Wij vinden €24.400,- veel geld voor het herplaatsen van een kunstwerk, waarbij er (weer) maar één offerte is opgevraagd. Daarbij bleek uit de stukken dat betrokken winkeliers etc. ook niet gevraagd zijn voor een eventuele bijdrage. Wederom vonden wij dit een voorstel waarbij er weinig kritisch naar kosten is gekeken, hoe dit te verlagen, de vraag erbij is wat vinden/willen de inwoners? Wij hebben vele geluiden gehoord dat men dit niet zo nodig vindt.Er was een motie van het CDA en een motie van het VVD rondom dit onderwerp.
Het CDA zou graag meerdere offertes zien, met daarbij ook dat er naar andere plaatsen gekeken wordt voor de plaatsing van de Reiger maar ook het paard. Het was niet volgens onze visie deze motie te steunen: wij zijn altijd kritisch over meerdere offertes maar om nu ook (na al veel onderzoek) weer allerlei nieuwe plaatsen te onderzoeken daar gaat weer extra tijd en geld in zitten. Daarbij was de wethouder naar onze optiek van mening dat er na zoveel extra werk niet tegen gestemd kon worden. Wij zijn van mening dat een extra offerte niet als doel dient dát het alsnog door kan gaan, maar óf het alsnog door kan gaan.
De VVD had een kostenbesparende motie, dat wél ‘het paard’ teruggeplaatst zou worden, maar de Reiger niet. Wij waren hier voorstander van omdat dan tóch een van de kunstwerken behouden blijft en tegelijkertijd €24.400,- bespaard wordt.
Het ging gelijk op in de stemmen, omdat één raadslid niet aanwezig was kon er dus geen meerderheid komen. Volgende keer gaan we hier nogmaals over stemmen.Het onderwerp veiligheid gaat ons ook aan het hart, wij hebben ons bij dit onderwerp hard gemaakt voor o.a. het bespreken van veiligheidscamera’s in de gemeente, zoals bij het station. De veiligheid in de kleine dorpen en de toenemende problematiek met drugsgebruik en –handel baart ons zorgen.

Op het einde van de avond hebben wij een motie ingediend waarbij we verzoeken dat het oplaten van plastic ballonnen, net als wensballonnen, verboden zal worden in onze gemeente Drechterland. Er is de afgelopen periode veel bekend geworden over plastic in het milieu, op korte en lange termijn en dit is zorgelijk. Prima als men ballonnen gebruikt voor een feest maar het oplaten van grote aantallen ballonnen, die verderop voor dier en natuur en voor ons schadelijk zijn is wat ons betreft niet meer van deze tijd.
Daarbij speelt dat velen, inclusief wij aanvankelijk, denken dat ‘afbreekbare ballonnen’ dan geen kwaad kunnen. Helaas is dit niet het geval, deze ballonnen hebben ook een lange afbreektijd en brengen ook schade toe. Wij willen onze bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van de ‘plastic soep’ in de zeeën en oceanen.

We vonden het spannend de motie in te dienen, we zouden hiermee de eerste Westfriese gemeente worden die dit verbiedt. Onze motie heeft de meerderheid gehaald! GBD, PDL en 1 persoon van het CDA waren voor, de rest van het CDA en VVD waren tegen. Wij zijn erg trots op het behalen van de meerderheid hiervan en vinden dat Drechterland het goede voorbeeld geeft.


September 2018

Door het vervallen van de Raadsvergadering van september hebben wij als raad een andere maand gehad, maar we hebben niet stilgezeten!


We hebben een debattraining gekregen, dit was leerzaam. Ook was er een bijeenkomst met uitleg vanuit Werksaam. Eind van de maand was er een gezamenlijke bijeenkomst tussen verschillende raden ‘de regionale raadsledenbijeenkomst’. Ook heeft de fractie van de Seniorenpartij de startbijeenkomst Dementievriendelijke gemeente bijgewoond in ons gemeentehuis, ook deze laatste bijeenkomst was zeer interessant met veel betrokken inwoners en professionals vanuit onze gemeente over een belangrijk onderwerp.


Deze maand zijn er door vele partijen, waaronder wij, ‘schriftelijke vragen’ gesteld. Omdat wij geen Raadsvergadering hadden (na het zomerreces) was dit de manier om verheldering over bepaalde onderwerpen te krijgen.

Zo hebben wij vragen gesteld aan het college over de stand van zaken en het vervolg rondom het recreatiepark MEER te Wijdenes, dit naar aanleiding van een krantenartikel wat veel onrust heeft veroorzaakt.


Juli – Augustus 2018

 Vlak voor het zomerreces moest onze partij nog een aantal belangrijke stukken in stemming brengen. Zo lazen wij het maatschappelijk akkoord, dienden wij nog een motie in en kwam de eventuele ontwikkeling van een hotel met energystation in Venhuizen ter sprake.

Over het maatschappelijk akkoord waren wij teleurgesteld. Gepresenteerd werd alsof de mening van alle partijen en inwoners meegenomen zou worden, dit maakt het verschil met een ‘gewoon’ coalitie-akkoord. Echter konden wij helaas de mening van de inwoners niet of nauwelijks terugvinden. Hieronder onze lange beschouwing waarin wij onze teleurstelling uiten op zowel de inhoud als het proces. Wij hebben, samen met Gemeentebelangen Drechterland dan ook niet mee gestemd met het voorstel. Hiertoe hebben we gekozen omdat het stuk er optimistisch uitziet, het echter incompleet en niet volgens de afspraken is naar onze mening.
Wij hebben ook een motie ingebracht die een aanpak zou moeten bieden tegen nieuwe trends als medicijn- en gameverslaving. Het huidige beleid is er vooral/alleen maar op gericht alcohol- en drugsmisbruik tegen te gaan. Medicijnverslaving is een stille en groeiende epidemie die wij in de aanpak graag meegenomen zien worden. Onze motie kon helaas op onvoldoende steun rekenen van andere partijen, wij hebben deze daarom ingetrokken. Wij zullen de motie op een ander moment, waarschijnlijk los van de ‘gameverslaving’ indienen.

Ook was in juli een bijeenkomst over de eventuele plannen voor een energystation met hotel bij Venhuizen. Als partij staan we altijd open voor ideeën van ondernemers, zeker als het de recreatie in de regio ten goede komt. Het plan was echter, naar onze mening, niet passend bij ons landschap met o.a. een zeer hoog hotel. De ’truckersplaats’ zou haaks staan -vinden wij- op het toerisme. Daarbij begrepen wij dat direct omwonenden dit plan uit de krant hebben moeten vernemen, dat stemde ons ook niet gerust.

We hebben een gezellige barbecue gehad met de partij vlak voor de zomer. Even over andere dingen kletsen.

In september pakken we weer verder op, eerst even zomerreces!

Onze partij heeft kennis genomen van het Maatschappelijk akkoord. Wij hadden heel hoge verwachtingen. Laat voorop staan dat ik oprecht had gehoopt dat we nu niet veel hadden hoeven zeggen en hadden moeten erkennen dat we vorige keer onterecht cynisch waren, maar helaas.
Zoals u bekend is waren wij teleurgesteld in het bestuursakkoord; zowel over de inhoud als over het proces. Wat betreft de inhoud vonden wij het o.a. erg algemeen en weinig ambitieus. Hierop hebben wij toen gehoord dat ‘als je het nu al dichttimmert, er weinig ruimte is voor de inwoners’.
‘’ Met nadruk op hoofdlijnen, omdat wij daarmee voldoende ruimte open willen laten om te kunnen komen tot een zogenaamd maatschappelijk akkoord.”
De verwachtingen waren hooggespannen.

En precies dit tweede, het proces, was ons andere punt van ongerustheid. Want wie geeft op welke manier input? Hoe wordt dit verwerkt. Qua antwoorden vorige keer en het uitdragen van het breedgedragen maatschappelijk akkoord verwacht je dat het kale geheel van vorige keer compleet ingevuld en aangevuld is met alle ‘inspirerende’ zaken vanuit de partners en inwoners. En ook van de oppositie. In het stuk staat beschreven dat de gemeenteraad het bestuursakkoord heeft goedgekeurd, je doet er meer recht aan om te zeggen dat de coalitie-partijen het hebben goedgekeurd, want wij zijn gedurende het proces niet betrokken geraakt. De toegezegde ‘ raadsbreed gedragen’ klinkt mooi, wij hebben er helaas niets van gemerkt.

Verwachtingsmanagement, dat vonden wij heel belangrijk. Want als je expliciet uitdraagt dat je mening van de inwoners meeneemt, moet je dat ook echt doen. En uitkijken dat men niet teleurgesteld raakt.
En wat lazen wij in de inleiding van het maatschappelijk akkoord: ‘gekeken is op welke manier input verwerkt kon worden’. ‘Hierbij is vooral gekeken wat aanvullend of verdiepend is’. Dat is toch echt een heel andere uitleg van het maatschappelijk akkoord dan wij aanvankelijk kregen. Eerst was het dé bedoeling om het geheel in te vullen door inwoners. Nu lezen wij dat vooral gekeken is wat aanvullend of verdiepend is, de wensen van de inwoners zijn dus niet leidend geweest zoals vantevoren expliciet geprofileerd. Een heel groot gedeelte van de input van mensen is blijkbaar als niet ‘verdiepend of aanvullend genoeg’ beschouwd. Wat wij zeker betreuren, want dit is niet wat er uitgedragen is.

Om een goede vergelijking te maken hebben wij beide stukken naast elkaar gelegd, gearceerd wat er veranderd is. Vanuit de gestelde verwachtingen vooraf hadden wij gehoopt veel te moeten arceren, en dat wat te arceren viel zouden wij terug moeten kunnen koppelen vanuit de input van inwoners en partners. Met dus de verwachting dat er veel overlap zou zijn tussen de input ansich en de gearceerde stukken.

In de inleiding staat ‘in dit akkoord is de input verwerkt op het niveau van de bestaande ambities’. Helaas klopt dit. Het niveau was heel algemeen, algemeenheden zijn alleen maar aangevuld. Met helaas nauwelijks concrete zaken door inwoners. Naast een ander plaatje per opgave is er een heuse alinea toegevoegd per opgave vanuit het college met ‘wat vinden wij belangrijk’. Dit is dus een toevoeging van het college per opgave, niet van de inwoners.
Helaas is het aantal gearceerde zinnen met extra input vanuit het college veel hoger dan input vanuit de inwoners. Ook dit was toch echt niet de insteek menen wij.

Opgave 1. Wij lezen als nieuwe zin dat de bestaande woningvoorraad moet worden aanpast. Dit lijkt ons van belang omdat vele senioren langer thuis moeten blijven wonen en er voorlopig nog niet voldoende seniorenwoningen zijn. Voor de doorstroom vinden wij het heel belangrijk dat de realisatie van voldoende seniorenwoningen prioriteit nummer 1 heeft. Als senioren makkelijker doorstromen, komen er meer woningen vrij voor ook die jongeren, grotere huizen kunnen wat ons insziens dan gesplitst worden. Iets wat bij meerdere vitale dorpen voorkwam qua wens, maar hier niet in, dus even een aanvulling.
Vraag 1. Hoewel woningontwikkeling een prioriteit schijnt te zijn, hebben wij vanuit Venhuizen begrepen dat er al 16 maanden en vier wethouders lang geprobeerd wordt appartementen aan de Heijmansstraat te realiseren, evenals dat men sinds mei antwoorden verwacht over het centrumplan. Waarom duurt dit zo lang? Wanneer krijgen deze betrokkenen duidelijkheid?
Vraag 2. Los is toegevoegd ‘wel zijn er relatief veel ZZP’ers’, wat is de relevantie hiervan in dit plan?
Vraag 3. Wij lezen dat de specifieke wensen en behoeften van inwoners moeten worden onderzocht en dat u het belangrijk vindt om een betere verbinding te leggen met de ‘beleving’ van inwoners op het gebied van woningbouw. Redelijk abstract, wat bedoelt u hiermee? Is niet al lang duidelijk waar er behoefte aan is? Zoals beschreven in alle verkiezingsprogramma’s?
Vraag 4. Klopt het dat we voor concrete antwoorden op wat u bedoelt met goede infrastructuur, beschikbaarheid openbaar vervoer etc. , inrichting van wegen, toezicht op verkeersveiligheid moeten wachten op het uitvoeringsprogramma?

Vraag 5. Wij zagen dat ambitie 2 is aangevuld met ‘in de komende periode geven we hier, in het verlengde van Vitale dorpen, samen met onze inwoners, verder vorm aan’. Deze aanvulling komt niet uit de input van inwoners, zoals de bedoeling zou zijn! Maar het college wil dus actief verder met Vitale Dorpen; op welke manier kunt u ervoor zorgen dat Vitale dorpen actief en gemotiveerd blijven, voldoende nieuwe inwoners aantrekt en hoe voorkomt u dat Vitale Dorpen toch het onbedoelde politieke tintje krijgt? Nu en in de toekomst?

Bij ambitie vier is wat aangevuld, m.b.t. het heel belangrijke onderwerp verkeersveiligheid. Helaas niet concreet maar we zullen denk ik weer moeten wachten. Wel een nieuwe vraag:

Vraag 6: de zin ‘in ieder geval wordt na ingebruikbame van de N307 gekeken hoe het vrachtverkeer in de kernen kan worden teruggedrongen’, ‘in ieder geval’.. duidt er vaak op dat het voorgaande niet zeker is. De zin hiervoor is dat er na openen van de n307 een onderzoek moet komen voor de Noord-Zuid problematiek. Komt dit onderzoek er sowieso? Ondanks de kosten wat sommige partijen weerhield niet te lang terug? En hoe ‘kijkt’ u dan in ieder geval naar het vrachtverkeer? Betekent dat, dat u tot die tijd niets gaat doen?

Vraag 7. M.b.t . ambitie zes ,toegevoegd is ‘vraaggestuurd ontwikkelen’, hoe voorkomt u dat bij de dezelfde vraag in verschillende prijsklassen, de juist kwetsbare groep het onderspit delft?

Positief aan deze opgave is dat er in ieder geval 7 ambities zijn beschreven.

Maatschappelijke opgave 2.
Wij hebben vorige keer aangegeven teleurgesteld te zijn in de inhoud van deze opgave van zo’n belangrijk onderwerp die ons aan het hart gaat. Waar zijn alle ambities toegespitst op de senioren, jongeren, kwetsbaren?
Ik had graag gezien dat deze opgave gevuld was met concrete strijdbare ambities, zoals blijkbaar wel mogelijk was voor de verkiezingen zoals in het CDA jongeren- en seniorenmanifest.
Er is vergeleken met het bestuursakkoord meer toegevoegd door het college dan door de input van de inwoners zelf. Mogelijk dat dit start met de bijlage van de input, want de samenvatting van opgave 2 op pagina 4 en 5 komt op geen een manier overeen met wat inwoners deze avond hebben gedeeld.
Er zijn heel veel concrete zaken benoemd door inwoners, dit is niet in de samenvatting meegenomen, ook niet in het maatschappelijk akkoord.
Als ik kijk naar de eerste aanpassing, is genoemd ‘in algemene zin kan woorden gesteld dat, in vergelijking met andere Westfriese gemeenten, de sociale problematiek beperkt is’. Komt dit vanuit de inwoners? Nee, die hebben zorgen over bijvoorbeeld eenzaamheid. Dit stuk dient niet als verdediging te worden gebruikt dat het allemaal wel op rolletjes loopt, en dat we ons geen zorgen hoeven maken.
Er zijn heel veel mensen die zich zorgen maken en wij hadden dat hier graag terug willen lezen in de vorm van ambities.
Het enige wat toegevoegd is wat te herleiden is uit inwoners is over vindbare zorg. En hier gaat vraag 8 over:
Met ‘een actuele en digitale zorgkaart’, bedoelt u dat deze dus digitaal is? Komt er ook juist – waar mensen op die avond naar vroegen- een papieren zorgkaart? Ambitie 10 is zo algemeen dat ik er verder geen vraag over kan bedenken.

Ik noem maar liever zaken op die wij missen: ik zie nergens jeugd of jongeren. Dit terwijl dit een van de eerst uitgewerkte punten was in het verkiezingsprogramma: komt er jeugdhulp tot 23 jaar? Wordt team Inzet verbreed en versterkt? Wordt de hulpverlening vroeg en toegankelijk geboden? En het duidelijke aanspreekpunt voor jongeren en ouders? Het lijkt wel alsof men voor de verkiezingen goed wist waar inwoners zorgen om hebben, of moet ik zeggen ‘wat ze willen horen’, maar na de verkiezingen gaat het blijkbaar prima en lijkt de ambitie een stuk minder.
Ik was bij de bijeenkomst van de inwoners aanwezig op 6 juni, in plaats van subsidie, WMO etc. wilde men het eerst en meest over jeugd praten! En dan komt dat niet eens terug. Men had zorgen over eenzaamheid, zichtbaarheid team inzet, wilden contactpersonen, contact met jeugd, meer voorzieningen, inspelen wat ze willen. En vergeet niet de zorg om de geestelijke gezondheid.
Want het woord ‘Vitaal’ komen we veel tegen, graag hadden we ook de koppeling gezien met een ‘vitale’jeugd, mentale en lichamelijke gezondheid. En dus ook de uit te spreken ambitie om drank, drugs en medicijnengebruik tegen te gaan, zoals wel in verkiezingsprogramma’s stond en nu blijkbaar geen ambitie meer is. Terwijl dat wél is waar mensen zich zorgen over maken, en terecht.
Vitaliteit rondom senioren was ook een onderwerp waarover men ideeën en zorgen had. Aanpak van eenzaamheid leek tijdens verkiezingstijd concrete vormen aan te nemen, hier niet. Een groep inwoners die altijd zo hard gewerkt heeft en hart heeft voor de gemeente verdient meer aandacht. Zoals u tijdens het vrouwendebat heeft vernomen horen wij helaas nog steeds verhalen van seniorenclubs die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden doordat zij te kort subsidie krijgen of niet weten waar ze zijn moeten. Juist hen bieden van ze nodig hebben, zowel praktisch, emotioneel, medisch als technisch, om hen zo lang mogelijk ‘vitaal’ te hebben hadden wij hier graag gezien. Preventie is niet het toverwoord, aanpak en ambitie willen wij zien. Wij hebben verder geen vragen, het is voor ons al een groot vraagstuk waar alle ambities gebleven zijn.

Maatschappelijke opgave 3:
Bij deze opgave is er wel meer dan bij de vorige ambities concreter uitgewerkt aan de hand van de bijeenkomst. Echter willen we er op wijzen dat op deze pagina al 21 keer het woord duurzaam voorkomt. Wij snappen dat het belangrijk is, maar we willen er graag op wijzen dat duurzaamheid het doel moet zijn. Op deze manier lijkt het woord meer een duurzaam middel om het geheel te verduurzamen zonder dat wij op een duurzame manier kennis nemen wat is verduurzaamt.
Graag zouden we ook meegeven dat wij graag zien dat in deze tijd van energie-transitie, er wat ons betreft ook actief ingespeeld wordt op het verminderen ván gebruik van energie, in plaats van te kiezen voor een ‘andere’ vorm van energie.

Daarbij willen we ook nog aangeven de ambitie om gasloos te gaan bouwen te begrijpen, echter heeft dat in dit stadium ook veel extra kosten voor de inwoners omdat de techniek er niet klaar voor is. Voorzichtig met de techniek meebewegen is ons advies.
Daarbij hebben we hier vraag 9: U spreekt van een wens van het vergroten van biodiversiteit, kunt u uitleggen op welke manier dit volgens u samen kan gaan met de sterk agrarische cultuur met bijvoorbeeld ook insectenbestrijding in onze gemeente?


Maatschappelijke opgave 4:
Rondom nieuwe ambitie 15 hebben wij een vraag 10: ‘Om toegankelijkheid van de gemeente te vergroten wordt onderzocht of er op een aantal beleidsterreinen gewerkt kan gaan worden met gemeentelijke dorpscontactpersonen?’, bedoelt u hiermee Vitale Dorpen, of is dit juist naast Vitale dorpen. En hoe voorkomt u dat deze contactpersonen een politiek tintje hebben? Dat kunnen we blijkbaar niet duidelijk genoeg afspreken.

Vraag 11: kunt u uitleggen hoe een modern en eigentijds bestuur eruit ziet zoals beschreven in 16?

Maatschappelijke opgave 5 is nauwelijks veranderd, al hebben we hier wel wat begrip voor in dit proces.
Samenvattend: Wij zijn teleurgesteld. Het stuk wat ambitie en maatschappelijke input zou moeten uitademen is ons inziens slechts een college-akkoord op hoofdlijnen met wat zinnen er bijgeplakt die ‘verdiepend’ zijn. Dit terwijl de inwoners zo- veel ambities en concrete zaken hebben aangegeven! En naar buiten toe zal dit uitgedragen worden als maatschappelijk en breedgedragen. Financieel weten we niet welke kant dit op gaat, want het enige waar wij ietwat een prijskaartje aan bungelt is het onderzoek voor de Noord-Zuid. Dit terwijl inwoners ook ontmoetingsplaatsen willen, onderhoud, veilige wegen etc.
Ik kan namens onze partij aangeven dat we de verkiezingstijd missen, toen toonde men heel veel ambitie.


Juni – Juli 2018

Maandag 2 juli is het een uitgebreide raadsvergadering geweest. Bij de jaarstukken hebben wij o.a. aandacht gevraagd voor de zorgelijke aanrijtijden van hulpdiensten in combinatie met slechte dekking van de AED’s. Wij hebben eind vorig jaar hier aandacht voor gevraagd en de hele raad heeft de motie gesteund. Na het uitblijven van een antwoord, vroegen wij er weer om in april. Toen is toegezegd dat het antwoord voor de zomer zou komen. De strekking van deze motie was: duidelijkheid krijgen hoe het zit met het (weinig?) aantal AED’S in de gemeente. In het geval van hartproblemen, en zeker in onze landelijke gemeente met uitgestrekte gebieden, willen wij dat het aantal AED’s werkt, voldoende is, en dat er voldoende aandacht voor is. Landelijk wordt er aangestuurd op goede dekking, zie https://www.hartstichting.nl/reanimatie/6-minutenzone.
De burgemeester gaf aan dat dit antwoord al lang al binnen had moeten zijn, de wethouder die dit zojuist in zijn portefeuille heeft, gaf aan komende periode en in september met de EHBO’s in gesprek te gaan, wij zullen het antwoord dus na de zomer horen.

Over kinderboerderij Skik is er ook veel gesproken.
Helaas voor het voorstel, voelden wij ons toch gedwongen tegen te stemmen. Wij hebben duidelijk gevraagd om goedkopere alternatieven, een kloppende recente offerte en duidelijkheid wie wat moet betalen. Daarbij kwam in de vergadering zelf ter sprake dat een zorginstelling ook subsidie zou willen verlenen, terwijl dit al onderzocht zou zijn. Dit zou ons veel kosten besparen. Ook hadden wij, in deze dure bouwtijden, liever gezien dat er meerdere offertes waren gevraagd. Het voorstel oogde voor ons weinig kritisch.
Genoeg reden voor ons om te verzoeken dit onderwerp te verschuiven tot na de zomer, zodat er meer duidelijkheid kan komen en tegelijk behandeld zou worden met andere mogelijke initiatieven vanuit het maatschappelijk akkoord. De bouw gaat nu toch niet starten i.v.m. de zomer, dus het had wat ons betreft prima in september behandeld kunnen worden zodat we een betere afweging hadden kunnen maken.


Bij de stukken van de SED hebben wij, net als een andere partij, met verbazing kennis genomen van de 1,7% die óók bovenop de eerder beschikbare 13,3 miljoen is gerekend. Deze 13,3 miljoen was een eenmalige bijdrage om het geheel vanuit de SED te kunnen herstellen. Ook in de stukken van de Som lazen wij dat het SED nog met een aanvraag zou komen. Onze fractie is van mening dat wij nu echt voldoende hebben bijgedragen aan het SED en het herstel hiervan.
GBD kwam hierom met een motie, met als signaalfunctie dat wij als gemeenteraad liever geen nieuwe bijdragen naar de SED willen goedkeuren. Wij hebben met deze motie ingestemd omdat wij het belangrijk vinden een signaal af te geven, dat we kritisch zijn met de nieuwe aanvragen omdat er al zo vele zijn geweest. Alleen GBD en wij steunde de motie, deze heeft het niet gehaald.
Bij de GGD is ook een motie ingediend door VVD en PDL. De situatie rondom Veiligthuis is erg zorgelijk te noemen, en de strekking van de motie was dat deze Veiligthuis als organisatie-onderdeel opgenomen moet worden bij de GGD. Wij hebben aangegeven goed te snappen dat de partijen het gevoel hebben dat er iets gedaan moet worden, het ziet er ook zorgelijk uit. Alleen of dit de juiste oplossing is, en nu, is voor ons onduidelijk. Dit was ook de visie van de overige partijen, de motie is ingetrokken, en zal mogelijk op een ander moment nog ter sprake komen.


Bij de Stukken van DeSom hebben wij de wethouder om wat stukken gevraagd over de provider van de Icloud, deze zullen wij kunnen inzien. Ook bij deze stukken is er een motie ingediend, een redelijk accountante-technische motie. De wethouder had de motie ‘deels’ afgeraden, om één punt wat erin stond. Wij vonden deze mening van de wethouder van belang, omdat voor ons ook niet helemaal helder was/is wat de consequenties van deze motie zouden zijn. Deze motie werd niet aangepast en is gesteund door het CDA en VVD, de overigen stemden tegen, de motie is aangenomen.


Mei 2018

We hebben vragen gesteld over de verkeerssituatie in Oosterblokker, de veiligheid die al langere tijd in het geding is. Daarbij hebben we ook vragen gesteld over de PGB-fraude, of dit ook in onze gemeente speelt.


Deze vergadering stonden twee zaken in dorpen centraal, de ontwikkeling van de MFA in Westwoud en het voortraject voor de ontwikkeling van nieuwbouw in Wijdenes. Daarbij hebben we ook met alle fracties uiteindelijk samen een motie ingediend over statiegeld voor plastic flessen, tegen zwerfafval.


Rondom de ontwikkeling van het MFA in Westwoud is de partij sterk van mening dat wij ‘op de handen moeten zitten’. Het is expliciet genoemd dat het vanuit ‘Vitale Dorpen’ opgesteld wordt, Vitale Dorpen is juist niet politiek bedoeld. Daarom hebben wij het team succes gewenst in deze fase van plannen maken.

Rondom de ontwikkeling van de nieuwbouw in Wijdenes vragen wij ons af waarom er geen tweede weg komt bij De Vang, iets wat door vele bewoners als wenselijk is gezien en het komt niet duidelijk uit de stukken waarom dit geen optie is. Aandacht voor verkeer, nu al en zeker als er gebouwd zal worden is door ons gevraagd, juist ook buiten Vitale Dorpen om.

Als belangrijkste aandachtspunt ook voor dit plan vinden wij dat er met omwonenden goed overleg moet plaatsvinden én dat de woningen betaalbaar kunnen worden voor starters/huurders. In deze tijd bouwen, en ‘het aan de markt overlaten’, geeft als risico dat de woningen té duur zullen worden.

Het is het voorstadium, we wachten geduldig af wat er verder komt.


April 2018

We hebben tijdens het vragenkwartiertje vragen gesteld over het uitblijven van antwoorden over de stand van zaken van de AED’s in onze gemeente. Dit zou begin dit jaar gestuurd worden. De wethouder zegt toe deze voor de zomer te sturen.


Centraal stond deze vergadering het bestuursakkoord voor het ‘Maatschappelijk akkoord’. Onze partij is hier kritisch over, op welke manier worden de meningen van inwoners meegenomen? En wat als ze tegenstrijdig zijn? We zijn bang dat het mooi gepresenteerd wordt, maar realistisch niet haalbaar is om alle meningen en zienswijzen in te voeren. Daarbij vinden we in het voorstel het onderdeel ‘sociaal domein’ erg summier uitgewerkt, dat doet te kort aan het belangrijke onderwerp.


We hebben samen met GBD dan ook ons onthouden van stem na beantwoording van onze vragen, omdat we niet weten waar we voor óf tegen stemden.

Design & creatie: Mayflower Reclame